Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υποβολή πρότασης για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΑΙΧΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του Π.Ε.Π. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Ο Δήμος Γρεβενών στo πλαίσιo της υπ΄αρίθμ. 59 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, υπέβαλλε πρόταση στον άξονα προτεραιότητας 8 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού», έχοντας ως στόχο την προετοιμασία 80 ωφελούμενων ώστε να (επαν)ενταχθούν στην αγορά εργασίας του Δήμου Γρεβενών, με έμφαση σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον εναλλακτικό τουρισμό και τη συλλογή αυτοφυών μανιταριών.

Απώτερος σκοπός είναι μέσω των δράσεων του έργου να αναβαθμιστεί το εργασιακό προφίλ των ωφελουμένων ανέργων προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στον εναλλακτικό τουρισμό και στη δραστηριότητα συλλογής μανιταριών, που εντάσσονται στους τομείς του τουρισμού και της αγροδιατροφής, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (RIS3), δημιουργώντας ένα νέο “branding” της περιοχής.

       Η στόχευση του Έργου απορρέει από τις σύγχρονες συνθήκες και τάσεις που καταγράφονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον της περιοχής των Γρεβενών και της τοπικής αγοράς εργασίας, ειδικότερα στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού και της συλλογής μανιταριών, ενώ η αναγκαιότητα υλοποίησης του προτεινόμενου Έργου συνίσταται:

  • στις αναδυόμενες τάσεις της περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής εφαρμογής μέσω της αξιοποίησης των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων για την εδραίωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού
  • στις δυνατότητες επαγγελματικής ενασχόλησης με τη συλλογή αυτοφυών μανιταριών και τη διασύνδεση με τον καίριο για την περιοχή τομέα της καλλιέργειας και της μεταποίησης μανιταριών
  • στις συνθήκες της τοπικής αγοράς εργασίας που χαρακτηρίζονται από εποχιακή απασχόληση, υψηλά ποσοστά ανεργίας και χαμηλή εξειδίκευση των τοπικών ανθρωπίνων πόρων.

       Στο πλαίσιο αυτό, το προτεινόμενο Έργο προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 200.000€ η οποία είναι πλήρως χρηματοδοτούμενη, αποσκοπεί στην παροχή κατάρτισης και πιστοποίησης που να απευθύνεται σε ανέργους που κατοικούν στον Δήμο Γρεβενών, ώστε να αναβαθμιστούν οι δεξιότητές τους και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται στους τομείς συλλογής μανιταριών και τουρισμού, με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ