Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τεχνικός Έλεγχος Μοτοσυκλετών με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

3. Την οικ.8909/362/02-2-2012 (ΦΕΚ 510/Β/29-2-2012) απόφαση Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών ενοτήτων και τους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής, <<Με εντολή Περιφερειάρχη>> στους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων των Γενικών Διευθύνσεων: Ανάπτυξης, Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

4. Τις διατάξεις του Ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55Α΄) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄) «Κύρωση του Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας».

6. Την με αρ. 44800/123/1985 (ΦΕΚ 781Β΄) Απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την με αρ. Φ23/24327/2887/2009 (ΦΕΚ 945Β΄ – Διορθ. Σφαλ. στο ΦΕΚ 2410Β΄/04.12.2009) Απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την με αρ. πρωτ. οικ. Φ.23.1/56511/7314/19.11.2010 (ΑΔΑ:4Ι0Β1-2) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Γνωστοποίηση κατηγοριών δικύκλων που υπάγονται σε τεχνικό έλεγχο από τα ΚΤΕΟ της Χώρας»

9. Την με αρ. πρωτ. 37566/5116/10/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 87Β΄) «Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 2009/40 ΕΚ και 2010/48 ΕΕ» όπως ισχύει.

10. Την με αρ. πρωτ. οικ. 81943/6693/29.12.2015 (ΑΔΑ: ΩΤ404653ΟΞ-3ΑΒ) απόφαση τροποποίησης της αριθμ. πρωτ. οικ. Φ23.1/56511/7314 γνωστοποίησης του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

11. Την αρ. πρωτ. 98206/2074/23-6-2017 Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας Ιδιωτικού ΚΤΕΟ της εταιρείας με επωνυμία << ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. >> με διακριτικό τίτλο << Ι.ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ >> και αριθμό εξουσιοδότησης << 327 >>

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο οι δίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού καθώς και οι μοτοσικλέτες χαρακτηριζόμενες ως δίκυκλες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό των οποίων στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης τους η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νομός Γρεβενών) όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν σε άλλους νομούς της χώρας, και έχουν έδρα την Π.Ε. Γρεβενών με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας τους από 8-8-2013 έως και 4/7/2017)

(χωρίς υποχρέωση τεχνικού ελέγχου από προηγούμενη έδρα)

Από 2-5-2018 έως 31/5/2018

Εκπαιδευτικές Μοτοσικλέτες

Πριν την ημερομηνία λήξης

Του Δελτίου Καταλληλότητας

Από ΡΝΚ 422 έως ΡΝΚ 571 Από 1-6-2018 έως 29/6/2018

              Οι μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί ως καινούργιες, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, με προθεσμία από τρεις (3) εβδομάδες πρίν έως μία (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.

              Όσες μοτοσικλέτες έχουν εφοδιαστεί με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, αυτό ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξης του.

              Οι εκπαιδευτικές μοτοσικλέτες που έχουν ισχύον Δελτίο Καταλληλότητας το οποίο εκδόθηκε πριν την 5/7/2017 (ημερομηνία έναρξης τεχνικού ελέγχου δικύκλων στην Π.Ε. Γρεβενών) θα πρέπει να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο πριν την ημερομηνία λήξης του, χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμες.

              Δίκυκλα με έδρα την Π.Ε. Γρεβενών, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και θα αντικαταστήσουν για οποιοδήποτε λόγο τον αριθμό κυκλοφορίας τους (από την ημερομηνία ανακοίνωσης του παρόντος προγράμματος έως την έναρξη εφαρμογής του), υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα, βάσει του παλαιού αριθμού κυκλοφορίας τους.

              Δίκυκλα με αναγραφόμενη έδρα στην άδεια κυκλοφορίας τους άλλη Περιφερειακή Ενότητα, υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους.

              Οι ανάριθμες μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, για να τους χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας θα πρέπει να εφοδιαστούν με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου..                               Ο κάτοχος μοτοσικλέτας, ο οποίος την προσκομίζει εκπρόθεσμα για περιοδικό ή επαναληπτικό έλεγχο, υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους σύμφωνα με το                Ν. 1350/1983 όπως ισχύει και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ.

              Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Ι.ΚΤΕΟ Γρεβενών στα τηλέφωνα 24620 – 29200 η 29201 για πληροφορίες και τον καθορισμό της ημερομηνίας ελέγχου.

 

Μ.Ε.Π.

Ο Γενικός Διευθυντής

Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Βασίλειος Χατζηαποστόλου