Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΤΕΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ

«Διοίκηση Επιχειρήσεων

με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

(Master in business Administration –

MBA in Management Information Systems)

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 20172018

(Βάσει ΦΕΚ 2430/177-2017/τεύχοςΒ‘)

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενά, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 201718 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ):

«Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

(Master in business Administration – MBA in Management Information Systems).

Εισακτέοι στο ΠΜΣ:

Στο ΠΜΣ για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (Master in Business Administration – MBA in Management Information Systems) γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τίτλοι σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για να εξετασθεί η υποψηφιότητα είναι:

 1. Αίτησησυμπληρωμένη(δείγμα αίτησης στο: http://ba-g.teiwm.gr).
 2. Αντίγραφο τίτλουσπουδώνκαιαναλυτικήβαθμολογία.
 3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίεςπροέρχονταιείτεαμφότερες απόακαδημαϊκούςδασκάλους,είτεη μία(1) τουλάχιστοναπότονακαδημαϊκόχώρο,ενώηάλληαπότον επαγγελματικό.Σχετικόδείγμα υπάρχειστην ιστοσελίδα http://ba-g.teiwm.gr.
 6. ΠιστοποιητικάγνώσηςτηςΑγγλικήςή ΓαλλικήςήΓερμανικής γλώσσας.

Άλλα προαιρετικά δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικάγνώσης άλλης ξένης γλώσσας εκτός της Αγγλικής/Γαλλικής/Γερμανικής.
 2. Άλλοι τίτλοι σπουδών.
 3. Αποδεικτικά επαγγελματικήςεμπειρίας.
 4. Δημοσιεύσεις.
 5. Οτιδήποτεμπορείναενισχύσει τηνυποψηφιότηταγια τοσυγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

Διαδικασία επιλογής φοιτητών και αριθμός εισακτέων:

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με διαδικασία που διενεργείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του Προγράμματος. Η επιλογή γίνεται με βάση κριτήρια μοριοδότησης που ορίζονται από την ΕΔΕ και εφαρμόζονται σε όλους τους υποψήφιους. Λεπτομέρειες για τα κριτήρια αναφέρονται στην ιστοσελίδα http://ba-g.teiwm.gr. Από τους υποψηφίους γίνονται δεκτοί οι πρώτοι 40 με την υψηλότερη βαθμολογία. Περίπτωση υπεράριθμων μπορεί να εξεταστεί στο πλαίσιο που τίθεται από τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Κατώτερος αριθμός εισακτέων για τη λειτουργία του μεταπτυχιακού είναι 15.

Δίδακτρα:

Το σύνολο των διδάκτρων ανέρχεται σε 2.900,00 . Για τη διευκόλυνση των φοιτητών γίνεται δεκτή η εξαμηνιαία καταβολή των διδάκτρων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβληθούν 900,00 κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, 1.000,00 κατά την ανανέωση εγγραφής στο Β’ εξάμηνο, και 1.000,00 κατά την ανανέωση εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο. Κατόπιν αιτήματος μπορεί να εξεταστεί περαιτέρω ειδική διευκόλυνση πληρωμής των διδάκτρων.

Διάρκεια σπουδών:

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (2 εξάμηνα διδασκαλίας μαθημάτων και 1 για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας).

Κύκλοι Σπουδών:

Οι κύκλοι Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ξεκινούν κάθε Οκτώβριο.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

Τα μαθήματα θα γίνονται εργάσιμες μέρες απόγευμα ή/και Σάββατο πρωί. Σε συνεννόηση με τους φοιτητές μπορεί να υπάρξει μεταβολή στο ωρολόγιο πρόγραμμα, έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικό αν απαιτείται. Ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας ανά εξάμηνο, είναι δεκατρείς (13).

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από  την Πέμπτη 27-07-2017 έως και την Παρασκευή 29-09-2017. Ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία επίδοσης στη γραμματεία ή η ημερομηνία ταχυδρόμησης. Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει την ένδειξη :

Για το ΜΠΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά ή υποβάλλονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην παρακάτω γραμματεία:

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος

«Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Γρεβενά, 51100

Ώρες: 9:00 14:00 Τηλ.: 2462061607, 2462061605, 2462061626, 6944863208

email: gkonteos@teiwm.gr, dnikolaou@teiwm.gr , secepdo@teiwm.gr 

Πρόσθετες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://bag.teiwm.gr