Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δικαιολογητικά άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σας ανακοινώνει  ότι εκδόθηκε η αριθμ. 940/81279//26-7-2017 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν.4056/2012 (Α’52)» (ΦΕΚ 2741/Β΄/4-8-2017)

Η παραπάνω Κ.Υ.Α. βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ( www.minagric.gr ) στη θέση : Αγρότης Επιχειρηματίας ► Εγκαταστάσεις ► Εγκαταστάσεις Κτηνοτροφικές-Πτηνοτροφικές ► Νομοθεσία Κτηνοτροφικών και Πτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 04-12-2017

       Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες: Στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

 Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Νικόλαος Τάκας