Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων για το Το Κέντρο Πρόληψης “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”

Το Κέντρο Πρόληψης ¨ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ¨ Ν. Γρεβενών προκειμένου να προσλάβει επιστημονικό προσωπικό προκηρύσσει δύο (2) θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων και ελλείψει  Κοινωνιολόγων ή  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοιν. Λειτουργών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μηνών. Προτάσσονται όλων των υποψηφίων οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων του Νομού Γρεβενών.

Απαραίτητα Προσόντα:

1.Ψυχολόγος

Πτυχίο ψυχολογίας ΑΕΙ πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο ή αντίστοιχο της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

2.Κοινωνιολόγος-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Πτυχίο Κοινωνιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ή σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

3.Κοιν. Λειτουργός

Πτυχίο κοινωνικής εργασίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Για όλες τις ανωτέρω ειδικότητες απαιτείται γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και γνώση χρήσης Η/Υ.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών είναι προαιρετικός και θα μοριοδοτηθεί εφόσον υπάρχει.

Επισημάνσεις:

Απαιτείται πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Απαραίτητα  Δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν

1.Βιογραφικό σημείωμα.

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.

3.Αντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.

4.Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (επικυρωμένο αντίγραφο) .

5.Αντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας ή αποδεικτικά γνώσης της.

6.Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ.

7.Μεταπτυχιακός τίτλος εφόσον υπάρχει.

8.Βεβαίωση εργοδότη για την εμπειρία σε συναφές αντικείμενο ή βεβαίωση ΙΚΑ.

Όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι επικυρωμένα. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

Υποβολή Αιτήσεων

Αίτηση και δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Κέντρο Πρόληψης ¨ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ¨ Γρεβενών, Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη (Μαθητική Εστία), τηλ. 24620 87091-94  και ώρες από 9.00 – 12.00.

Αντικατάσταση των αιτήσεων ή διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Τελικοί Πίνακες

Μετά την αξιολόγηση θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Γρεβενών.

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Βασικός τίτλος σπουδών 100
2 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης 150
3 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 70
4 Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 50
5 Καλή γνώση ξένης γλώσσας 30
6 Εμπειρία  

6. Εμπειρία (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 57 58 59

60

Και άνω

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 399 406 413 420

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε 2 ημερήσιες εφημερίδες, στο Κέντρο Πρόληψης και στο Δήμο Γρεβενών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διαρκεί 10 ημέρες και ξεκινά από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ                                                                                             Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΣΧΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ                                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΜΜΟΣ

¨ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ¨

<<ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ>>

σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ

Δ/νση: Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη  Γρεβενά 51100   

Τηλ/Φαξ 24620 87090 Τηλ. 24620 87091-94