Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδριάζει στις 11 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 11 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Θέμα 1ο Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του “Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γρεβενών”

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο Πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου: Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Έγκριση του 4ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 4ο Έγκριση του 5ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 5ο Έγκριση παροχής οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύνατο δημότη που υπέστη σημαντικές ζημιές από πλημμύρες
Θέμα 6ο Επιχορήγηση του αθλητικού φιλάθλου σωματείου ΚΕΡΑΥΝΟΣ Αγ. Γεωργίου Γρεβενών
Θέμα 7ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετού στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του σε ημερίδες
Θέμα 8ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στο Μεσολόγγι, για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου
Θέμα 9ο Έγκριση μετακίνηση αιρετών στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας
Θέμα 10ο Αποδοχή τιμολογίου έτους 2014
Θέμα 11ο Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Πόρου της Τ.Κ. Κνίδης (αίτημα Μαργαρίτας Ταγάρα του Αχιλλέα)
Θέμα 12ο Τροποποίηση της αριθμ. 500/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στη θέση “Υδατόπυργος” του Δήμου Γρεβενών (αίτημα της DIGEA -ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.)
Θέμα 13ο Έγκριση ή μη εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Σμίξης Δήμου Γρεβενών
Θέμα 14ο Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Ακινήτου έναντι τιμήματος (αίτημα εταιρείας Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Γρεβενών Α.Ε.)
Θέμα 15ο Τροποποίηση της αριθμ. 625/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το Ν.4412/8-8-2016 για την παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών, διενέργειας συνοπτικών και ηλεκτρονικών διαγωνισμού, εξέταση ενστάσεων και εισήγηση ανάθεσης για το Δήμο Γρεβενών έτους 2017

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 16ο Έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης, για την υλοποίηση του έργου: “Έργα αθλητικών υποδομών Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης”
Θέμα 17ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Διαγραμμίσεις Δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου (έτους 2015)”
Θέμα 18ο Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή σιδηρογέφυρας στην Κοινότητα Δοτσικού”
Θέμα 19ο Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (ασφαλτικά)”
Θέμα 20ο Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών δυτικού τμήματος 2015”
Θέμα 21ο Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος 2015”
Θέμα 22ο Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών(έτους 2015)”
Θέμα 23ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση – συντήρηση αθλητικών υποδομών”
Θέμα 24ο Γνωμοδότηση για την κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού 4,2 MW στη θέση “Ρέμα Γιότσας”, Δημοτικής Ενότητας Σαμαρίνας, Δήμου Γρεβενών, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (αίτημα εταιρείας “HYDROKINETIC ENERGY Μ.Ι.Κ.Ε.”).
Θέμα 25ο Απευθείας εκμίσθωση της υλοτομίας ζώνης γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας
Θέμα 26ο Περιορισμοί βοσκής στο Συνιδιόκτητο Δάσος Πριονίων (Μπαζόβου) για τη Διαχειριστική Περίοδο 2017 – 2021 Τ.Κ. Καλλιθέας Δ.Ε. Γόργιανης

Ειδικά Θέματα
Θέμα 27ο Έγκριση της μελέτης “Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Κοινότητας Δοτσικού Νομού Γρεβενών σύμφωνα με την αριθμ. 3/2017 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 28ο Χορήγηση θέση στάθμευσης σύμφωνα με την αριθμ. 4/2017 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αίτημα Ανδρομάχη Κανούτα)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης