Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Κατάθεση Ανακοπής κατά της Α.Ε.Π.Ι. από το Επιμελητήριο Γρεβενών.

Κατάθεση Ανακοπής, καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου ενδίκου βοηθήματος και μέσου, κατά της άλλοτε Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. και ήδη ΑΕΠΙ ΛΤΔ, ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών και παντός αρμοδίου Δικαστηρίου από το Επιμελητήριο Γρεβενών.

 Κατάθεση Ανακοπής κατά της ως άνω εταιρίας και των μετόχων της, με σκοπό την ακύρωση ενός Πρακτικού Συμβιβασμού με το οποίο η εταιρία προσπαθεί να καταστρατηγήσει το νόμο και να επανεγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α. ως δήθεν υφιστάμενη στην Ελλάδα, παρά τη μεταφορά της έδρας της στην Κύπρο ήδη από 6-5-2016 και τη δι’ αυτής παύση της να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο στην Ελληνική έννομη τάξη, καθώς και κάθε άλλης απαιτούμενης δικαστικής ενέργειας.

Τούτων δοθέντων, θεωρούμε  υποχρέωσή μας να πράξουμε ό,τι είναι νομίμως δυνατό προκειμένου να εμποδίσουμε την προφανή καταστρατήγηση του Νόμου και τη γελοιοποίηση του θεσμού του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, δεδομένου ότι, αφενός όλοι οι επαγγελματίες χρήστες μουσικής και υπόχρεοι καταβολής εύλογης αμοιβής πνευματικών δικαιωμάτων στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου μας είναι μέλη του Επιμελητηρίου, και αφετέρου ότι το Επιμελητήριο έχει καθήκον να επέμβει. Ειδικά ως προς το τελευταίο,  το Επιμελητήριο είναι εκ του νόμου θεματοφύλακας της τήρησης της Αρχής της Νομιμότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μη διασάλευση των αρχών της Δημοσιότητας, της ορθής ερμηνείας των σχετικών κανόνων δικαίου (εν προκειμένω του Ν. 3149/2005 και του Κ.Ν. 2190/1920) και ιδίως την αποτροπή κάθε προσπάθειας καταστρατήγησής τους. Ως εκ τούτου, οφείλουμε από την αποστολή μας να επέμβουμε με κάθε δικονομικά επιτρεπτό τρόπο.

Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν  και άλλα Επιμελητήρια και φορείς.

Ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Γρεβενών Νικόλαος Ράμμος