Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 5/12/2016 το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε  στην  27η  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που θα γίνει στις  5 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Θέμα    1ο Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Γρεβενών στην Πράξη “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση” με κωδικό ΟΠΣ 5002212

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    2ο Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 112.320,00€  από πιστώσεις του Ε.Π. “Δυτική Μακεδονίας 2014-2020” της Π.Δ.Μ. για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γρεβενών” και έγκριση του 29ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 239/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα     3ο Έγκριση του 30ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 240/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα     4ο Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2017 όπως προτάθηκαν με την 241/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα     5ο Καθορισμός του Τέλους χρήσης πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2017 και εφεξής
Θέμα     6ο Απαλλαγή μισθωμάτων λόγω καθυστέρησης έναρξης της μίσθωσης του αριθμ. 1 Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Περιβολίου, συμψηφισμό δαπάνης λόγω αναγκαστικής κατασκευής για ΑΜΕΑ, διαγραφή ποσού σύμφωνα με τον πίνακα εργασιών που προβλεπόταν στο συμφωνητικό και συμψηφισμό επιπλέον δαπάνης με μισθώματα  (αίτημα του μισθωτή κ. Παναγιώτη Βράκα του Ζήση)
Θέμα     7ο Έγκριση της διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από τον Δήμο Γρεβενών
Θέμα     8ο Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια “Προμήθεια τροφίμων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2017” μόνο για τις ομάδες προϊόντων και κατά φορέα που δεν είχαμε συμμετοχή
Θέμα     9ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας νυχτερινής φύλαξης της μαθητικής εστίας για το έτος 2017
Θέμα   10ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαριότητας της μαθητικής εστίας για το έτος 2017
Θέμα   11ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των προμηθειών με τίτλο “Αποχιονισμός του Δημοτικού οδικού δικτύου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2016-2017” και “Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2016-2017”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα   12ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Χάραξη – σήμανση μονοπατιού ¨Σταυρός – Καλπάκι¨ δημοσίου δάσους Φιλιππαίων Νομού Γρεβενών”
Θέμα   13ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Θέμα   14ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Θέμα   15ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών” και ανάκληση της με αριθμό 478/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Θέμα   16ο Έγκριση του 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση χλοοτάπητα γηπέδων”
Θέμα   17ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση Βελτίωση Κοιμητηρίων του Δήμου”
Θέμα   18ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού”
Θέμα   19ο Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου”
Θέμα   20ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση φθαρμένων πεζοδρομίων (έτους 2012)”
Θέμα   21ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Δασυλλίου Δ.Ε. Αγίου Κοσμά Δ. Γρεβενών”
Θέμα   22ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Κυδωνιών Δ.Ε. Αγίου Κοσμά Δ. Γρεβενών”
Θέμα   23ο Έγκριση – παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Τοπογραφική μελέτη ως υπόβαθρο για την οριστική μελέτη του έργου Κατασκευής οδού Χρυσαυγής – Τρικόρφου”
Θέμα   24ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Γεωθερμική αντλία θερμότητας στο Επαγγελματικό Λύκειο – ΕΠΑΛ στην Κοινότητα Γρεβενών” για τις ανάγκες του Υποέργου 3 της Πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής ¨Κοινότητας¨ Γρεβενών”
Θέμα   25ο Αποξήλωση φωτιστικού σώματος στον οικισμό Διπόρου της Τοπικής Κοινότητας Σαρακήνας.
Θέμα   26ο Επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού
Θέμα   27ο Ηλεκτροδοτήσεις Δημοτικών Χώρων – Κτιρίων

Ειδικά Θέματα

Θέμα   28ο Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτους 2017-2018
Θέμα   29ο Έγκριση της αριθμ. 195/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. αναφορικά με την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2016.
Θέμα   30ο Έγκριση της αριθμ. 36/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. αναφορικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) για το έτος 2015.

                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                       

                                                                                                         

                                                                                Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας