Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στις Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Με τον πρόσφατο ν. 4674/2020 επιχειρείται να συμπληρωθεί ο ν. 2190/1994 σχετικά με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύσσονται, υπό το πρίσμα των προβλημάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., μέσω της Προκήρυξης 3Κ/2018.

Συγκεκριμένα, όπως αναλύει, σήμερα, το epoli.gr με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις ενός ή περισσότερων φορέων λόγω των δηλώσεων προτίμησης που έχουν γίνει, στους πίνακες διοριστέων μπορούν να προστίθενται οι επόμενοι στον πίνακα κατάταξης – υποψηφίων, κατά τη σειρά που έχουν σε αυτόν και κατά τη σειρά με την οποία οι ανωτέρω φορείς αναγράφονται στην προκήρυξη.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις αν λόγω μεταγενέστερης διαπίστωσης κωλύματος διορισμού υποψηφίου ή διαπίστωσης μη γνησιότητας των δικαιολογητικών διορισμού του ή μη αποδοχής του διορισμού από μέρους του διατεθέντος για διορισμό υποψηφίου ή παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου εντός ενός (1) έτους από τον διορισμό του, παραμείνουν κενές θέσεις σε έναν ή περισσότερους φορείς, διατίθεται για διορισμό ο πρώτος κατά σειρά από τους αδιάθετους επιτυχόντες, ο οποίος έχει περιλάβει στη δήλωση προτίμησής του τον συγκεκριμένο φορέα και ούτω καθεξής.

Αν και με αυτό τον τρόπο δεν καλυφθούν οι θέσεις, στους πίνακες διοριστέων μπορούν να προστίθενται οι επόμενοι στον πίνακα κατάταξης – υποψηφίων, κατά τη σειρά που έχουν σε αυτόν και κατά τη σειρά με την οποία οι φορείς αναγράφονται στην προκήρυξη.

Για την πλήρωση των θέσεων κατά τους ανωτέρω τρόπους, οι υποψήφιοι θα καλούνται από το ΑΣΕΠ να δηλώσουν αν αποδέχονται την κενή θέση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

Η δήλωση αποδοχής κάποιου υποψηφίου πρέπει να είναι εμπρόθεσμη, ρητή και χωρίς επιφυλάξεις, διαφορετικά θα λογίζεται ότι δεν αποδέχεται τον διορισμό του.

Η δήλωση αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ από τον υποψήφιο με υπεύθυνη δήλωση, η οποία φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

Σε κάθε περίπτωση, ο επιτυχών υποψήφιος που διατίθεται για διορισμό βάσει της δήλωσης προτίμησής του ή κατά τη διαδικασία της παρούσας, διαγράφεται από τον πίνακα κατάταξης – επιτυχίας υποψηφίων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι τον διορισμό του ή αν εν τέλει δεν ολοκληρωθεί ο διορισμός του λόγω έλλειψης νόμιμης προϋπόθεσης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν θα δημοσιεύεται συμπληρωματικός πίνακας διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, οι ανωτέρω προβλέψεις θα ισχύσουν από 11.07.2020, ενώ ως τότε θα έχει ολοκληρωθεί η εξέταση αιτημάτων φορέων για αντικατάσταση – αναπλήρωση, που έχουν υποβληθεί έως τις 11.03.2020.

 

 

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468

πηγη: epoli.gr