Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Κινητό Ίντερνετ στην Ελλάδα: Το ακριβότερο στην Ευρώπη

Σήμερα, οαριθμόςτώνατόμωνπούχρησιμοποιείκινητάτηλέφωναυπολογίζεταινάξεπερνάτά 5 δισσεκατομύρια παγκοσμίως. Σύμφωνα με προβλέψεις, το 2025 ο αριθμός θά φθάσει σχεδόν στά 6 δισεκατομύρια, πού θά αντιστοιχεί στό 71% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η πλειοψηφία τών κινητών τηλεφώνων είναι έξυπνα κινητά (smartphones), όπου οι χρήστες έχουν πρόσβαση στό ιντερνετ διαδικτυο.
Στήν Ελλάδα, οι 6 στούς 10 έλληνες εχουν έξυπνα τηλέφωνα, ενώ σέ χώρες όπως η Σουηδία, Ολλανδία, Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία ο αριθμός είναι υψηλότερος, μέ 8 στούς 10 τών κατοίκων σέ αυτές τίς χώρες διαθέτουν έξυπνα τηλέφωνα.
Ομως, αυτό πού αξίζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η τεράστια διαφορά πού υπάρχει στό κόστος κινητής πρόσβασης στό ιντερνετ μεταξύ Ελλάδας καί τών άλλων ευρωπαικών χωρών.
Τό 2018, η Αγγλική εταιρία Cable έκανε συγκριτική έρευνα τού κόστους ενός gigabyte (1 GB) κινητών δεδομένων διαδικτύου (mobiledata)σέ 230 χώρες. Η έρευνα έδειξε η Ελλαδα έχει τήν υψηλότερη μέση τιμή κόστους σέ όλη τήν Ευρώπη. Επίσης σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα είναι η έβδομη ακριβότερη χώρα ανάμεσα σέ 230 χώρες.

stergioulas kin1

Ο χάρτης καί ο Πίνακας 1, απεικονίζουν τίς τιμέςμέσου όρου γιά 1 gigabyte (1 GB) κινητών δεδομένων διαδικτύου (mobiledata) στην Ευρώπη καί σέ άλλες χώρες.Η Ελλάδα είναι ή μόνη χώρα στήν Ευρώπη μέ μέση τιμή κόστους γιά 1 GB πού υπερβαίνει τά $32 δολλάρια. Σέ χώρες όπως η Ιταλία, Αυστρία, Δανία, Φινλαδία, Ουκρανία και Ρουμανία, ή μέση τιμή είναι χαμηλότερη από $2 δολλάρια, ενώ στήν Τουρκία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία καί Αγγλία, ή μέση τιμή κυμαίνεται μεταξύ $2 καί $7 δολλάρια. Οί μόνες χώρες μέ υψηλό κόστος αλλά πολύ χαμηλότερο από αυτό τής Ελλάδας, είναι η Κύπρος καί η Νορβηγία.

stergioulas kin2

Πέραν από τήν μέσες τιμές, η έρευνα επίσης κατέγραψε τίς χαμηλότερες καί ακριβότερες τιμές γιά 1 GB δεδομένων διαδικτύου, συγκρίνοντας τά διαφορα πλάνα συνδρομών κινητής πρόσβασης στό ιντερνετ σέ κάθε χώρα. Ο Πινακας 2, δείχνει τά αποτελέσματα γιά τήν Ελλάδα καί 14 άλλες χώρες.
Στήν Ελλάδα, η έρευνα σύγκρινε 15 διαφορετικά πλάνα συνδρομών πού οί χρήστες πληρώνουν γιά δεδομένα διαδικτύου μεσω κινητών τηλεφώνων. Τό φθηνότερο πλάνο γιά 1 GB ήταν $2.37 καί τό ακριβότερο $106.85. Υπολογίζοντας όλα τά πλάνα, ο μέσος όρος τιμής ήταν $32.71 αμερ. δολλάρια.

stergioulas kin3

Η έρευνα δέν εξηγεί τούς λόγους γιατί τό μέσο κόστος ενός GB στην Ελλάδα είναι τόσο υψηλόσέ συγκριση μέ τήν υπόλοιπη Ευρώπη. Αν τά αποτελέσματα τής έρευνας είναι σωστά, οι έλληνες κάτοχοι έξυπνων κινητών πληρώνουν κατά μέσο όρο γιά δεδομένα διαδικτύου, σχεδόν 5 φορές περισσότερο απόότι πληρώνουν στήν Γερμανία καί Βουλγαρία, 15 φορές περισσότερο από τούς χρήστες στήν Τουρκία καί 19 φορές περισσότερο απο ότι πληρώνουν στην Ιταλία.

stergioulas nikolaos 

Δρ. Νικόλαος Α. Στεργιούλας
Διεθνής οικονομολόγος. Έχει διετελέσει σύμβουλος σε δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Στο παρελθόν εχει εργασθεί στο Αμερικανικό Κονγκρέσσο και διετέλεσε ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.Email: nick.stergioulas@gmail.com