Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΩΝ ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Είναι γνωστό,  λόγω φτώχειας,  πολλοί   Κυδωνιώτες, µετανάστευσαν στην Αµερική  στις αρχές του 20ου  αιώνα. Μεταξύ αυτών,  οι αδελφοί  Γουλόπουλοι (  Γουλάδες )  και  αρκετοί Χριστάδες  (Χριστόπουλοι).     
∆εν ξέχασαν όµως την ιδιαίτερή  τους  πατρίδα , το όµορφο χωριό   τους.  ∆ηµιούργησαν    στο  Detroit  της  Αµερικής  το Παράρτηµα   του  Συλλόγου   Βαντσιωτών   ( Κυδωνιωτών) << Η ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ  ΠΗΓΗ >>    για την  ανύψωση του  επιπέδου των χωριανών τους, ενισχύοντάς τoν  µε   χρήµατα   για     την δηµιουργία   κοινωφελών  έργων ήτοι, συντήρηση  και κατασκευή  δρόµων, βρύσεων    και εξοπλίζοντας τα  σχολεία  µε τα αναγκαία  όργανα, χάρτες , βιβλία,    για την καλύτερη µόρφωση των µαθητών.   
Πέραν του Συλλόγου, οι  Αδελφοί   Γουλόπουλοι , Θωµάς  (1881) , Γεώργιος (1897)  και   ο δραστήριος  Ιωάννης Γεωργίου  Χριστόπουλος (1898) , διέθεσαν  το έτος  1932 από 5.οοο έκαστος στον  τοπικό Σύλλογο για τις ανάγκες  των  σχολείων  του χωριού.     Πρέπει να τονίσω ότι , στο   χωριό λειτουργούσαν  δύο Σχολεία.   Ένα Παρθεναγωγείο για τα  κορίτσια   και   ένα    περικαλλές   σχολείο   µε  καµπαναριό, για τα αγόρια. Το τελευταίο σώζεται µέχρι σήµερα σε καλή κατάσταση  και στεγάζει  τη   Λαογραφική   Συλλογή.       
Το τότε ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου  Κυδωνιωτών ,  µε  Πρόεδρο τον Χρ.Τσιάτα, Γραµµατέα  τον  Θ.Αντωνόπουλο   και   Μέλη :   Γ.Γεωργαντά,   Β.Χριστόπουλο και   Αλ. Κυρατζόπουλο, ανέδειξε  µε    πράξη   τους   « Ευεργέτες »  τους  Θωµά  και  Γεώργιο Γουλόπουλο    καθώς   και   τον     Ιωάννη Γεωργίου Χριστόπουλο    και  τη    δηµοσίευσε   στην Εφηµερίδα  της       ΚΟΖΑΝΗΣ   «Βόρειος Ελλάς » µε ηµεροµηνία 29-12-1932.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
ΘΩΜΑΣ ΑΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ∆ΩΝΙΩΤΗΣ

Δείτε ακόμα