Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ευχαριστήρια “ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ”

Η διοίκηςη του ςυλλόγου Α.Ο Σειρήνα, τα μζλη του ποδοςφαιρικοφ τμήματοσ και το τεχνικό επιτελείο, ευχαριςτοφν θερμά τουσ διαςώςτεσ του ΕΚΑΒ για την παροχή άμεςησ βοήθειασ και διακομιδήσ του αθλητή μασ Άγγελου Χαντάβα, τουσ ορθοπεδικοφσ ιατροφσ που μερίμνηςαν για την άρτια χειρουργική επζμβαςη του καθώσ και την διοίκηςη και το νοςηλευτικό προςωπικό του Νοςοκομείου Γρεβενών, για την εξαίρετη παροχή υπηρεςιών ςε όλη την διάρκεια τησ νοςηλείασ του.

Με εκτίμηςη το Δ.Σ