Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Μια ‘‘γέφυρα’’ απέναντι στον κορωνοϊό.

του Αναστάσιου Γ. Καραλίγκα *

Στις 31 Ιουλίου ψηφίστηκε ο νόμος 4714, που προβλέπει σημαντικές ρυθμίσεις για όσους έχουν στεγαστικό δάνειο και έχουν πληγεί από τον κορονοϊό.
Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, Από τις 3 Αυγούστου, ξεκίνησε η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο αφορά την επιδότηση δανείων με υποθήκη στην Α΄ κατοικία όσων επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού.
Είναι το γνωστό πρόγραμμα «γέφυρα» με επιδότηση της δόσης από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο ΔΕΝ επηρεάζει τις εκκρεμείς προς εκδίκαση αιτήσεις με το ν. 3869/2010, άλλως νόμο Σταθάκη/Κατσέλη.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr, μέσω μιας απλής και εύκολης για τον χρήστη διαδικασίας, χωρίς να χρειάζεται η συνυποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού. Εφόσον δε πληρούν τις προϋποθέσεις, θα λάβουν την κρατική επιδότηση για συνολικά 9 μήνες.
Η διαδικασία είναι απλή διαρκεί μόλις μερικά λεπτά και υπάρχει η δυνατότητα διορισμού Πληρεξούσιου Δικηγόρου.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι τα ακόλουθα:
Για τη λήψη της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληροί σωρευτικά / αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:
1. Να διαθέτει κύρια κατοικία στην Ελλάδα και να έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε αυτήν.
2. Να έχει δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία.
3. Ο ίδιος είτε ο/η σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς του να έχει αποδεδειγμένα πληγεί οικονομικά από τον κορονοϊό και για τον λόγο αυτό να έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα από τα μέτρα Κρατικής υποστήριξης, στο πλαίσιο του Covid – 19. Ειδικότερα εντάσσονται:
• Φυσικά πρόσωπα άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη
• Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί ή παρουσίασαν σημαντική μείωση μέσου μηνιαίου μισθού, κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας (δηλ. των μηνών Μαρτίου – Απριλίου 2020) συγκριτικά με το χρονικό διάστημα πριν από την πανδημία (δηλ. των μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020), ως εξής:
I. εάν ο μισθός πριν από την πανδημία ανερχόταν σε ποσό έως 1.000 ευρώ, τότε έχει επέλθει μείωση μισθού ίση ή μεγαλύτερη δέκα ποσοστιαίων μονάδων (10%)
II. εάν ο μισθός πριν από την πανδημία ανερχόταν σε ποσό από 1.000,01 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, τότε έχει επέλθει μείωση μισθού ίση ή μεγαλύτερη είκοσι ποσοστιαίων μονάδων (20%)
III. εάν ο μισθός πριν από την πανδημία ανερχόταν σε ποσό άνω των 2.000 ευρώ, τότε έχει επέλθει μείωση μισθού ίση ή μεγαλύτερη τριάντα ποσοστιαίων μονάδων (30%)
• Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα με ατομική επιχείρηση σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί ή παρουσίασαν σημαντική μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, με μείωση ΦΠΑ άνω του 20%, κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας (δηλ. το 2ο τρίμηνο 2020), συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 1 έτος πριν από την πανδημία (δηλ. το 2ο τρίμηνο του 2019).
• Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.
• Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης, ήτοι το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
• Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο, κατόπιν κρατικής εντολής.
• Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά με Κρατική εντολή ή/και έχουν λάβει ενίσχυση.
4. Να μην έχει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του και άλλη ενεργή Κρατική ενίσχυση για το δάνειο στην 1η κατοικία του, προκειμένου να μην λαμβάνει δύο Κρατικές επιδοτήσεις ταυτόχρονα.
5. Να μην έχει υπαχθεί ή να μην εξέπεσε από τη ρύθμιση των ακόλουθων Νόμων:
• Ν. 4605/2019 (Α’ 52) περί Προγράμματος Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε Κύρια κατοικία
• Ν. 4307/2014 (Α’ 246) περί ρύθμισης χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς
• Ν. 4469/2017 (Α’ 62) περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
• Ν. 3588/2007 (Α’ 153) περί της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης.
6. Να μην υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο στην 1η κατοικία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
• η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ
• το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα
• το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 57.000 ευρώ
• οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ
• η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ
• η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.
-η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ
• το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ
• το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 17.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 13.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 45.000 ευρώ
• οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ
• η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ
• η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ
η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ
– το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ
– το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 12.500 ευρώ, προσαυξημένο κατά 8.500 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 36.000 ευρώ
– οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ
-η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ
-η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ
-εφόσον υπάρχει συνοφειλέτης ή εγγυητής στο δάνειο, τότε αυτός:
-να έχει αποδεδειγμένα πληγεί οικονομικά από τον κορονοϊό και για τον λόγο αυτό να έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα από τα μέτρα Κρατικής υποστήριξης, στο πλαίσιο του Covid – 19
– να έχει ατομικό εισόδημα του που δεν ξεπερνά τις 15.500 ευρώ
-να έχει συνολική ακίνητη περιουσία που δεν ξεπερνά τις 280.000 ευρώ.

 

* Ο κ. Καραλίγκας είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Email: karaliga@hotmail.com

Δείτε ακόμα