Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Απογραφή και Ισολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικών Μενέλαος Μακρυγιάννης παρουσίασε την πρώτη Απογραφή και τον Ισολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  Ο τομέας των Οικονομικών στην Περιφέρεια μας εκσυγχρονίζεται! Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πλεόν τηρεί τα βιβλία και τις διαδικασίες της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου  καθώς επίσης να  συντάσσει και να εγκρίνει τις προβλεπόμενες Οικονομικές Καταστάσεις που αναφέρει το ΠΔ. 315/1999. Μία υποχρέωση που ανέλαβε η Περιφερειακή Αρχή να κάνει πράξη.

Έγιναν όλες οι ενέργειες για την απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας που δεν είχε πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, ώστε να μπορούν να αποτυπωθούν στις οικονομικές καταστάσεις. Μέρος των ακινήτων τακτοποιήθηκαν με τις διατάξεις υπαγωγής στον νόμο περί αυθαιρέτων και εντάχθηκαν σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης.

Δημιουργήθηκαν Ομάδες Εργασίες από τους υπαλλήλους της Περιφέρειάς μας, «Ενεργοποίησης Διπλογραφικού συστήματος στην ΠΔΜ» και «Επιτροπή Απογραφής» για την επίτευξη αυτού του δύσκολου και επίπονου έργου.

Η Περιφέρειά μας σήμερα διαθέτει ολοκληρωμένο λογιστικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο παράλληλα με το δημόσιο λογιστικό που μέχρι τώρα εφαρμόζεται, στηρίζει και το διπλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης των εσόδων και των δαπανών της. Για την ενεργοποίηση του οποίου στο πραγματοποιήθηκε παραμετροποίηση των στοιχείων του συστήματος με τη συνδρομή κατάλληλης και έμπειρης λογιστικά βοήθειας από την ανάδοχο εταιρία.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω από καρδιάς, όλους αυτούς που συνέβαλλαν σ΄ αυτή την προσπάθεια από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο Τους Εκτιμητές, Την Εταιρία, Το Λογιστή, τις Ομάδες Εργασίας  και ιδιαιτέρως τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις Οικονομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ορκωτή Λογίστρια που ανέλαβε το δύσκολο έργο του ελέγχου και φυσικά την προκάτοχό μου κα Γκατζαβέλη Παναγιώτα που έθεσε τις βάσεις για το ξεκίνημα.

Με τις αποφάσεις 1928/22 και 1929/22 της 64ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες εγκρίθηκαν η Απογραφή και Ο Ισολογισμός έναρξης, η υπόσχεση μας για την τακτοποίηση των Οικονομικών παίρνει σάρκα και οστά.

Η εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου, εκτός από υποχρέωση, αποτελεί και ένα σημαντικό, ουσιαστικό και επιστημονικό εργαλείο για την οικονομική διοίκηση της Περιφέρειας, που στοχεύει πέρα από την ορθή αποτύπωση των οικονομικών και την πραγματική ωφέλεια που παρέχεται από τη σωστή πληροφόρηση των οικονομικών μεγεθών και την αξιοποίηση της ακίνητης Περιουσίας αλλά και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Περιφέρειάς μας.

*  Η υποχρέωση των Περιφερειών για την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης, προέκυψε για πρώτη φορά, με τον N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» στο άρθρο 268.

Το επόμενο έτος, με τον N.3979/2011 άρθρο 43 παρ 2. ορίστηκε ότι οι περιφέρειες πλέον θα πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 (Α΄ 302).

Με τον Ν.4483/2017 άρθρο 40 παρ. 2. προστέθηκε εδάφιο στα άρθρα των προαναφερόμενων νόμων, όπου ορίζεται πως για τις ανάγκες τήρησης του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (διπλογραφικού συστήματος), κατά το Π.Δ. 315/1999, οι Περιφέρειες μπορούν  να αναθέτουν, σε εξωτερικούς συνεργάτες ή σε λογιστικά γραφεία που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, υπό την προϋπόθεση και παραδοχή αντικειμενικής αδυναμίας τήρησης του με ίδια μέσα.

Άρα, οι Περιφέρειες έχουν την υποχρέωση εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής και τη σύνταξη Ισολογισμών.