Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Απαλλοτρίωση εδαφών για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΝΑΣΑ – ΕΛΑΤΗΣ»

(εντός των ορίων της Π.Ε Κοζάνης).

Ένας ακόμα δια-νομαρχιακός και πολύ εξυπηρετικός δρόμος Ελάτης – Δεσκάτης μέσω της πανέμορφης δασώδους περιοχής της Βουνάσας πλησιάζει προς την υλοποίησή του.
Απαραίτητη προϋπόθεση η αναγκαστική απαλλοτρίωση 44 τμημάτων αγροτεμαχίων – χέρσωνεκτάσεων (40 ιδιωτικά και 4 του Δημοσίου) συνολικού εμβαδού 9.871,75 τ.μ. που θα απαλλοτριωθούν στα πλαίσια της Βελτίωσης του οδικού τμήματος Βουνάσα -Ελάτης εντός των ορίων της Π.Ε.Κοζάνης και βρίσκονται παραπλεύρως της υφιστάμενης χωμάτινης αγροτικής οδού.
Πρόκειται για μία παρέμβαση που γίνεται για δημόσια ωφέλεια, με αντικείμενο τηβελτίωσηοδικούτμήματοςΒουνάσα – Ελάτηςεντόςτωνορίων της Π.Ε.Κοζάνης.
Η οδός ξεκινάει από το ανατολικό άκρο του οικισμού της Ελάτης προς το εξωκλήσι του ΑγίουΓεωργίου καισυνεχίζει νοτίως προς τη Δεσκάτη Γρεβενών. Έχει συνολικό μήκος 4.959,783 μ. Αποτελεί ημιορεινή αγροτική οδό μικρής κυκλοφορίας. Το πρώτο τμήμα της μέχρι το εξωκλήσι του Αγ.Γεωργίου (0+350 μ.)είνα ιεπίπεδο και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Συναντώνται αγροτεμάχια, μερικά σρδευόμενα, αμπελώνες και κάποιε ςκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας (κοτέτσιαστάβλοι).Το δεύτερο τμήμα της,από το εξωκλήσι μέχρι τη μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα(1+200μ.) είναι ανηφορικό και βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση ώστε να μπορε ίναχρησιμοποιηθε ίακόμη και από επιβατικά οχήματα. Συναντώνταιμερικάαγροτεμάχια,κτηνοτροφικέςεγκαταστάσειςκαιχέρσεςεκτάσειςΔημοσίου.Σημειώνεταιότιστούψος της κτηνοτροφικής μονάδας αλλάζει η χάραξη της υφιστάμενης οδού έτσι ώστε η τελική οδός να μην περνά μέσα από αυτή όπως γίνεται σήμερα.

Στη συνέχεια και μέχρι το πέρας (4+900μ.) ηοδόςβρίσκεταισεχειρότερη κατάσταση με προβληματική χρήση από ΙΧ οχήματα. Συναντώνται κυρίως χέρσα τμήμα τα ιδιοκτησίας Δημοσίου και μερικά αγροτεμάχια (φυτώριο πεύκων – αγροί). 

Η περιοχή περιλαμβάνει στο τέλος της οδού και ένα μικρόασφαλτοστρωμένοτμήμαμήκους60μ.(από 4+900 μ.μέχριτοπέρας: 4+959,783μ.).
Περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, ασφαλτικών, οδοστρωσίαςκαι κατασκευήτεχνικώνέργων.Οιεκτάσεις προς απαλλοτρίωσηβρίσκονταιπαραπλεύρως της υφιστάμενηςχωμάτινηςαγροτικήςοδούτουοδικούτμήματοςΒουνάσα – Ελάτης,είναισυνολικούεμβαδού9.871,75 τ.μ.καιγιατηναποζημίωσηαυτώνβαρύνεταιηΠεριφέρειαΔυτικήςΜακεδονίας.
Οι δαπάνες αποζημιώσεως θα βαρύνουν τις πιστώσεις Απαλλοτριώσεις Έργων.
Την αναγκαστική απαλλοτρίωση εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 24ης Ιουνίου 2021 ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης και ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του.
Έτσι μία μακροχρόνια διαδικασία μετά τις μελέτες κτηματολογίου, κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες, φθάνει προς το τέλος της για να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου προς όφελος κυρίως των κτηνοτρόφων με άμεση πρόσβαση μεταξύ Ελάτης –Δεσκάτης αφού θαμειωθεί κατά πολύ ο χρόνος και η υφιστάμενη απόσταση μέσω Παλιουριάς, και θα διευκολύνει την είσοδο – έξοδο των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής από και προς την Θεσσαλία.