Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ένταξη των προτάσεων έργων του Τοπικού προγράμματος LEADER για την Π.Ε. Κοζάνης & Π.Ε. Γρεβενών

Ένταξη του συνόλου των προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού  προγράμματος LEADER της ΑΝΚΟ για την Π.Ε. Κοζάνης & Π.Ε. Γρεβενών,  μετά την έγκριση της Υπερδέσμευσης  
 
Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. μετά την έγκριση της συνολικής αιτούμενης Υπερδέσμευσης, ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα κατάταξης έργων ιδιωτικού  χαρακτήρα, στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού προγράμματος LEADER για τις  Π.Ε. Κοζάνης & Π.Ε. Γρεβενών. 
 
Ειδικότερα με απόφασή του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  στηριζόμενο στην εμπειρία διαχείρισης παρεμβάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα της ΑΝΚΟ και των αρμόδιων Μονάδων ΕΥΔ & ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 και στο γεγονός ότι ορισμένες Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) δεν απορροφούν το σύνολο των πόρων που τους έχουν κατανεμηθεί, ενέκρινε υπερδέσμευση ύψους 3.616.480,00€. 
 
Με την έγκριση της Υπερδέσμευσης και την αρχική δημόσια δαπάνη ύψους 3,9 εκ. έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν και οι 73 προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 7,5 εκ.  
 
Επισημαίνεται  ότι από το ποσό της Υπερδέσμευσης τα 2,6 εκ προέρχονται από τη μεταφορά πόρων από το εκχωρημένο μέτρο 4.2 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των εγκεκριμένων προτάσεων που αφορά στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, ενώ το 1,0 εκ από το Υπουργείο.  
 
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τον Υπουργό, τον Περιφερειάρχη και τα στελέχη των Υπηρεσιών για την έγκριση του σημαντικού αυτού ποσού, καθώς με τους επιπλέον πόρους θα ικανοποιηθεί το συνολικό επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, ενώ επιβεβαιώνεται έμπρακτα η στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας, στην κρίσιμη αυτή μεταβατική περίοδο για την οικονομία της περιοχής παρέμβασης και η προσπάθεια αντιμετώπισης της ανεργίας για την οποία η περιοχή έχει το θλιβερό προνόμιο της πρωτιάς σε επίπεδο χώρας. 
 
Ο πίνακας Τελικών Αποτελεσμάτων. 
 
Ο Πρόεδρος  
της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ & ΤΟΥ ΕΠΑλΘ 2014-2020 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2 (ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) –  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
     
Κατάταξη Κωδικός ΠΣΚΕ Υποδράση 19.2.1.1 – Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα Δικαιούχος Αιτούμενο Ποσό            Δημόσιας Δαπάνης Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση Εγκεκριμένο Ποσό             Δημόσιας Δαπάνης Βαθμολογία Λόγοι απόρριψης μη παραδεκτών προτάσεων
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)                 
1 LD151-0046934 Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης απασχολουμένων στο γεωργικό τομέα της Π.Ε. Κοζάνης και Γρεβενών, για τη γεωργία ακριβείας ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΑΜΑ Ε.Ε. 19.590,00 15.822,00 15.822,00 76,5  
2 LD151-0050758 Πιστοποιημένος τεχνίτης γαλακτοκομίας – τυροκομίας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 19.920,00 10.245,00 10.245,00 72  
3 LD151-0050646 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ : Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά” ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΝ. ΔΗΜΗΤΡΑ 20.000,00 10.710,00 10.710,00 67  
4 LD151-0050686 Μεταφορά γνώσεων και επιμόρφωσης απασχολουμένων στον δασικό τομέα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΜΗΣ ΙΚΕ 19.300,00 13.900,00 13.900,00 52  
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  78.810,00 € 50.677,00 € 50.677,00 €    
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
1 LD151-0045553 Πιστοποιημένος τεχνίτης παραγωγής και μεταποίησης αρωματικών φυτών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 19.920,00 Κατατέθηκε αίτημα αποχώρησης με αρ.πρωτ. 3703/241/YSA/20-9-2019
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   19.920,00 0,00 € 0,00 €    
Κατάταξη Κωδικός ΠΣΚΕ Υποδράση 19.2.1.2 – Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών Δικαιούχος Αιτούμενο Ποσό            Δημόσιας Δαπάνης Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση Εγκεκριμένο Ποσό             Δημόσιας Δαπάνης Βαθμολογία Λόγοι απόρριψης μη παραδεκτών προτάσεων
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
1 LD151-0046935 Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης ΜΜΕ του κλάδου της γούνας της Π.Ε. Κοζάνης ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΑΜΑ Ε.Ε. 19.340,00 10.380,00 10.380,00 82  
2 LD151-0050761 Πιστοποιημένος υπεύθυνος marketing  τοπικών αγροτικών προϊόντων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 19.920,00 10.245,00 10.245,00 72  
3 LD151-0050658 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης  σε ΜΜΕ Αγροτικών περιοχών – Πρόγραμμα κατάρτισης : “ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ” ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΝ. ΔΗΜΗΤΡΑ 20.000,00 10.740,00 10.740,00 67  
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  59.260,00 € 31.365,00 € 31.365,00 €    
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
1 LD151-0050760 Πιστοποποιημένο στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 19.920,00 Κατατέθηκε αίτημα αποχώρησης με αρ.πρωτ. 3703/241/YSA/20-9-2019
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   19.920,00 € 0,00 € 0,00 €    
Κατάταξη Κωδικός ΠΣΚΕ Υποδράση 19.2.2.2 – Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν Δικαιούχος Αιτούμενο Ποσό            Δημόσιας Δαπάνης Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση Εγκεκριμένο Ποσό             Δημόσιας Δαπάνης Βαθμολογία Λόγοι απόρριψης μη παραδεκτών προτάσεων
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
1 LD151-0039781 Ίδρυση αποστακτηρίου αιθέριων ελαίων ΑΝΘΙΜΙΔΗΣ AGRO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 199.922,73 198.719,23 198.719,23 75  
2 LD151-0040591 Ίδρυση μονάδας παραγωγής αιθέριων ελαίων ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 90.717,94 90.717,94 90.717,94 70,7  
3 LD151-0043795 Επέκταση μονάδας απόσταξης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών ΜΑΛΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 117.962,31 111.298,90 111.298,90 70,4  
4 LD151-0047946 Ίδρυση μονάδας παραγωγής αιθέριων ελαίων ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 72.885,19 71.017,51 71.017,51 65,3  
5 LD151-0044358 Εκσυγχρονισμός και επέκταση μεταποιητικής μονάδας αρωματικών φυτών ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΖΙΜΙΚΑΣ ΙΚΕ 44.350,38 44.150,38 44.150,38 62  
6 LD151-0048189 Επέκταση αποστακτηρίου αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών ΚΑΡΑΪΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 61.767,78 61.087,78 61.087,78 60,9  
7 LD151-0047259 Ίδρυση μονάδας απόσταξης ΑΦΦ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΙΚΕ 99.386,42 97.621,70 97.621,70 58,5  
8 LD151-0043614 Ίδρυση αποστακτηρίου προϊόντων σταφύλης ΑΡΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 132.863,60 124.303,84 124.303,84 48,9  
9 LD151-0037749 Ίδρυση μονάδας απόσταξης αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών ΔΑΓΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 152.824,60 150.544,60 150.544,60 46,7  
10 LD151-0048300 Ίδρυση μονάδας απόσταξης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών ΣΙΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 143.810,04 141.982,37 141.982,37 44,3  
11 LD151-0036363 Επισκέψιμη μικροζυθοποιία ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 63.920,42 63.225,38 63.225,38 43,8  
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  1.180.411,41 € 1.154.669,63 € 1.154.669,63 €    
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
           
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   0,00 € 0,00 € 0,00 €    
Κατάταξη Κωδικός ΠΣΚΕ Υποδράση 19.2.2.3 – Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής Δικαιούχος Αιτούμενο Ποσό            Δημόσιας Δαπάνης Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση Εγκεκριμένο Ποσό             Δημόσιας Δαπάνης Βαθμολογία Λόγοι απόρριψης μη παραδεκτών προτάσεων
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
1 LD151-0048932 Ποιοτικός εκσυγχρονισμός καταλύματος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 113.089,94 112.861,50 112.861,50 66  
2 LD151-0049008 Εκσυγχρονισμός επιχείρησης εναλλακτικού τουρισμού ΤΟΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36.981,89 36.981,89 36.981,89 64,84  
3 LD151-0047463 Εκσυγχρονισμός καφενείου ΓΚΑΖΗ ΑΓΟΡΩ 39.844,43 39.844,43 39.844,43 52,4  
4 LD151-0039051 Εκσυγχρονισμός του ξενοδοχείου ΑΓΝΑΝΤΙ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Α.Ε. 154.197,35 151.347,65 151.347,65 50,9  
5 LD151-0049826 Κτιριακές διαμορφώσεις και προμήθεια εξοπλισμού για καφετέρια ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ 41.407,53 41.407,53 41.407,53 50,4  
6 LD151-0050668 Εκσυγχρονισμός της τουριστικής επιχείρησης  ΛΑΡΓΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 199.729,77 174.683,16 174.683,16 50,3  
7 LD151-0050192 Εκσυγχρονισμός  τουριστικής επιχείρησης  ΓΚΟΓΚΑ ΑΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 150.416,74 143.605,88 143.605,88 47,9  
8 LD151-0048881 Εκσυγχρονισμός πιτσαρίας ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33.244,29 33.244,29 33.244,29 45,9  
9 LD151-0047925 Εκσυγχρονισμός  τουριστικής επιχείρησης  ΠΕΛΑΓΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 198.077,43 160.448,27 160.448,27 44,9  
10 LD151-0041632 Εκσυγχρονισμός ταβέρνας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 31.378,36 30.915,72 30.915,72 44,9  
11 LD151-0037946 Εκσυγχρονισμός ταβέρνας ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28.936,14 22.222,50 22.222,50 34,9  
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  1.027.303,87 € 947.562,82 € 947.562,82 €    
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
1 LD151-0039182 Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΜΑΤΣΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 201.980,20 138.725,75 0,00 34,1 Μη εκπλήρωση του κριτηρίου με α/α 6 
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   201.980,20 € 138.725,75 € 0,00 €    
Κατάταξη Κωδικός ΠΣΚΕ Υποδράση 19.2.2.4 – Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής Δικαιούχος Αιτούμενο Ποσό            Δημόσιας Δαπάνης Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση Εγκεκριμένο Ποσό             Δημόσιας Δαπάνης Βαθμολογία Λόγοι απόρριψης μη παραδεκτών προτάσεων
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
1 LD151-0050355 Προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής καινοτόμων προϊόντων ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 97.476,27 97.476,27 97.476,27 73,5  
2 LD151-0037081 Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 194.799,25 194.799,25 194.799,25 66,3  
3 LD151-0036472 Εκσυγχρονισμός μονάδας catering ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14.448,89 14.448,89 14.448,89 63  
4 LD151-0037154 Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας κατασκευής κουφωμάτων ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 57.594,79 57.325,76 57.325,76 51,9  
5 LD151-0035858 Εκσυγχρονισμός κρεοπωλείου ΥΙΟΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. 94.029,91 90.399,66 90.399,66 45,9  
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  458.349,11 € 454.449,83 € 454.449,83 €    
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
           
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   0,00 € 0,00 € 0,00 €    
Κατάταξη Κωδικός ΠΣΚΕ Υποδράση 19.2.2.6 -Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής Δικαιούχος Αιτούμενο Ποσό            Δημόσιας Δαπάνης Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση Εγκεκριμένο Ποσό             Δημόσιας Δαπάνης Βαθμολογία Λόγοι απόρριψης μη παραδεκτών προτάσεων
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
1 LD151-0048882 Ίδρυση πολυλειτουργικού αγροκτήματος  ΚΑΤΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ 140.925,46 133.125,47 133.125,47 62,22  
2 LD151-0038722 Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας, μεταποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων με βάση το σκόρδο, τη ντομάτα και το κεράσι ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 72.079,34 70.836,74 70.836,74 54,00  
3 LD151-0050395 Ίδρυση πολυλειτουργικού αγροκτήματος ΡΟΔΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 199.721,06 199.041,31 199.041,31 52,22  
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  412.725,86 € 403.003,52 € 403.003,52 €    
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
           
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   0,00 € 0,00 € 0,00 €    
Κατάταξη Κωδικός ΠΣΚΕ Υποδράση 19.2.3.1 – Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής Δικαιούχος Αιτούμενο Ποσό            Δημόσιας Δαπάνης Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση Εγκεκριμένο Ποσό             Δημόσιας Δαπάνης Βαθμολογία Λόγοι απόρριψης μη παραδεκτών προτάσεων
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
1 LD151-0049522 Ίδρυση μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας κάνναβης και υποπροϊόντων αυτής ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 226.500,11 225.404,11 225.404,11 71  
2 LD151-0044255 Προμήθεια παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 239.410,96 239.410,96 239.410,96 68,75  
3 LD151-0049141 Ίδρυση μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας οσπρίων και αρωματικών φαρμακευτικών φυτών ΑΝΘΙΜΙΔΗΣ AGRO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 234.541,88 231.395,92 231.395,92 66,4  
4 LD151-0040522 Επέκταση τυροκομείου ΚΥΠΙΡΤΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 239.964,71 239.964,71 239.964,71 65,5  
5 LD151-0048129 Ίδρυση τυροκομείου ΚΛΩΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 175.434,54 163.340,02 163.340,02 65,2  
6 LD151-0049605 Επέκταση μονάδας ξήρανσης δημητριακών  ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ 239.778,62 233.706,66 233.706,66 63,2  
7 LD151-0049383 Ίδρυση μεταποιητικής μονάδας παραγωγής μελιού και προϊόντων κυψέλης ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΑΝ. ΦΩΤΕΙΝΗ 130.637,28 125.510,48 125.510,48 61,5  
8 LD151-0040414 Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων ψυγείου – διαλογητηρίου ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΣΕΠΟΠ) ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 238.761,49 238.687,53 238.687,53 57,8  
9 LD151-0047339 Επέκταση μονάδας ξήρανσης δημητριακών ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 126.390,42 115.446,98 115.446,98 56,2  
10 LD151-0040847 Εκσυγχρονισμός επιχείρησης ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 107.194,80 107.194,80 107.194,80 54,8  
11 LD151-0035891 Εκσυγχρονισμός / επέκταση μονάδας επεξεργασίας οσπρίων ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 186.091,73 181.581,32 181.581,32 54,4  
12 LD151-0048804 Ίδρυση μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΙΟ. ΙΩΑΝΝΗΣ 217.065,15 216.030,39 216.030,39 53,7  
13 LD151-0048126 Ίδρυση τυροκομείου ΚΕΡΔΕΜΕΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 46.612,79 44.644,13 44.644,13 52,3  
14 LD151-0047608 Επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής ζωοτροφών ΓΕΡΑΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 143.182,97 143.182,97 143.182,97 50,7  
15 LD151-0035935 Εκσυγχρονισμός αλλαντοποιίας ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ν.Θ. ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 48.442,00 48.442,00 48.442,00 49,9  
16 LD151-0048492 Επέκταση & εκσυγχρονισμός επιχείρησης συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ 57.156,03 56.861,87 56.861,87 49,4  
17 LD151-0037103 Εκσυγχρονισμός – επέκταση τυροκομείου ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 238.458,09 237.032,32 237.032,32 46,3  
18 LD151-0048770 Ίδρυση βιοτεχνίας παραγωγής χονδράλευρου & σβόλων τριφυλλιού ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 239.987,10 239.574,30 239.574,30 45,3 ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ         24-3-2020
19 LD151-0047865 Ίδρυση μονάδας παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων Α. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. Ι.Κ.Ε. 162.279,85 160.230,34 160.230,34 42,9  
20 LD151-0043953 Ίδρυση μονάδας αποθήκευσης – συσκευασίας και καθαρισμού αγροτικών προϊόντων ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 95.958,00 93.501,88 93.501,88 35,9  
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  3.393.848,52 € 3.341.143,69 € 3.341.143,69 €    
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
1 LD151-0047998 Αποξήρανση και τυποποίηση οργανικού τσαγιού ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19.616,00 19.189,09 0,00 46,9 Δεν εκπληρώνεται το κριτήριο με α/α 6 
2 LD151-0050236 Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας μανιταριών και τρούφας ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55.602,05 53.155,21 0,00 Κατατέθηκε αίτημα αποχώρησης από το πρόγραμμα με αρ.πρωτ. 453/241/YSA/11-2-2020
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   75.218,05 € 72.344,30 € 0,00 €    
Κατάταξη Κωδικός ΠΣΚΕ Υποδράση 19.2.3.3 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής Δικαιούχος Αιτούμενο Ποσό            Δημόσιας Δαπάνης Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση Εγκεκριμένο Ποσό             Δημόσιας Δαπάνης Βαθμολογία Λόγοι απόρριψης μη παραδεκτών προτάσεων
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
1 LD151-0035938 Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας ΤΑΡΗ ΖΩΗ 269.607,00 266.428,03 266.428,03 64,8  
2 LD151-0050873 Ίδρυση καφέ – εστιατορίου ΓΚΟΡΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ 220.644,54 213.233,62 213.233,62 61,63  
3 LD151-0050032 Ίδρυση καταλύματος  Ν. ΚΑΙ Ι. ΠΑΣΧΟΣ ΟΕ 92.400,86 85.156,26 85.156,26 55,31  
4 LD151-0043191 Δημιουργία καταστήματος καφέ και παροχής ειδών ζαχαροπλαστικής ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13.119,92 12.928,22 12.928,22 49,8  
5 LD151-0047924 Ίδρυση καφέ – μεζεδοπωλείου ΜΕΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 35.680,27 33.685,04 33.685,04 49,6  
6 LD151-0049057 Ίδρυση καταστήματος εστίασης ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 30.918,44 30.579,66 30.579,66 49,5  
7 LD151-0048195 Ίδρυση καφέ – μεζεδοπωλείου ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ 20.811,05 17.422,99 17.422,99 33,8  
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  683.182,08 € 659.433,82 € 659.433,82 €    
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
           
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   0,00 € 0,00 € 0,00 €    
Κατάταξη Κωδικός ΠΣΚΕ Υποδράση 19.2.3.4 -Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής Δικαιούχος Αιτούμενο Ποσό            Δημόσιας Δαπάνης Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση Εγκεκριμένο Ποσό             Δημόσιας Δαπάνης Βαθμολογία Λόγοι απόρριψης μη παραδεκτών προτάσεων
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
1 LD151-0035103 Ίδρυση εργαστηρίου παρασκευής φυτικών καλλυντικών σκευασμάτων και προϊόντων καλλωπισμού ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 182.013,02 176.557,57 176.557,57 75  
2 LD151-0049521 Ίδρυση κρεοπωλείου ΚΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17.882,08 17.882,08 17.882,08 58  
3 LD151-0044276 Δημιουργία πρατηρίου λιανικής πώλησης ειδών αρτοποιίας και καφέ ΔΑΡΔΑΛΗ ΑΓΝΗ 22.505,18 21.850,20 21.850,20 53  
4 LD151-0041697 Επέκταση δραστηριότητας κρεοπωλείου ΓΚΟΜΠΤΖΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 28.877,37 25.336,05 25.336,05 50,5  
5 LD151-0048190 Επέκταση μονάδας μεταλλικών κατασκευών ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 139.005,00 126.813,72 126.813,72 45  
6 LD151-0035868 Δημιουργία πρατηρίου λιανικής πώλησης ειδών αρτοποιίας και καφέ ΠΑΝΤΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 13.892,65 13.723,93 13.723,93 42  
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  404.175,30 € 382.163,55 € 382.163,55 €    
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
           
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   0,00 € 0,00 € 0,00 €    
Κατάταξη Κωδικός ΠΣΚΕ Υποδράση 19.2.3.5 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής Δικαιούχος Αιτούμενο Ποσό            Δημόσιας Δαπάνης Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση Εγκεκριμένο Ποσό             Δημόσιας Δαπάνης Βαθμολογία Λόγοι απόρριψης μη παραδεκτών προτάσεων
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
1 LD151-0040126 Ίδρυση κτηνιατρείου μικρών ζώων ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 5.948,95 5.745,47 5.745,47 73,4  
2 LD151-0041440 Ίδρυση μονάδας σποροπαραγωγής ΥΙΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΥΦΩΝ Ο.Ε. 269.978,75 268.975,58 268.975,58 66,5  
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  275.927,70 € 274.721,05 € 274.721,05 €    
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
1 LD151-0049040 Εκσυγχρονισμός παιδικού σταθμού ΧΙΟΝΑΤΗ ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.450,68 15.488,29 0,00 45 Δεν εκπληρώνονται τα κριτήρια με α/α 6, 7, 13 και 28.
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   18.450,68 € 15.488,29 € 0,00 €    
Κατάταξη Κωδικός ΠΣΚΕ Υποδράση 19.2.7.1 – Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα) Δικαιούχος Αιτούμενο Ποσό            Δημόσιας Δαπάνης Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση Εγκεκριμένο Ποσό             Δημόσιας Δαπάνης Βαθμολογία Λόγοι απόρριψης μη παραδεκτών προτάσεων
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
1 LD151-0050769 Συνδιασμένη αξιοποίηση αποβλήτων ελαιοτριβείου και χοιροτροφείου για την παραγωγή οργανικού λιπάσματος υψηλής ποιότητας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΙΑΣ ΙΜΕΡΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 38.935,00 16.965,00 16.965,00 59  
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  38.935,00 € 16.965,00 € 16.965,00 €    
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
           
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   0,00 € 0,00 € 0,00 €    
Κατάταξη Κωδικός ΠΣΚΕ Υποδράση 19.2.7.2 – Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας Δικαιούχος Αιτούμενο Ποσό            Δημόσιας Δαπάνης Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση Εγκεκριμένο Ποσό             Δημόσιας Δαπάνης Βαθμολογία Λόγοι απόρριψης μη παραδεκτών προτάσεων
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
1 LD151-0050814 Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών στην παρασκευή αρτοσκευασμάτων υψηλής διατροφικής αξίας και χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 37.115,00 19.890,00 19.890,00 54  
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  37.115,00 € 19.890,00 € 19.890,00 €    
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) 
1 LD151-0050794 Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων διατροφής με ισχυρισμούς υγείας ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΦΑΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ 134.880,20 0 0 0 Δεν εκπληρώνονται τα κριτήρια με α/α 5, 7, 12 και 13. 
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   134.880,20 € 0,00 € 0,00 €    
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 8.050.043,85 € 7.736.044,91 € 7.736.044,91 €    
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 470.369,13 € 226.558,34 € 0,00 €    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 8.520.412,98 € 7.962.603,25 € 7.736.044,91 €    
ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ       3.616.470,61 €    
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 29/6/2020       3.616.480,00