Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα:”Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων”

“Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων – Advanced Engineering of Energy Systems”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΔυτικήςΜακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθησητου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων – AdvancedEngineering of Energy Systems”, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εμβάθυνση σε προηγμένες μεθόδους ανάλυσης, σχεδιασμού, βελτιστοποίησης και ελέγχου ενεργειακών συστημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίησή τους σε καινοτόμες, φιλικές προς το περιβάλλονενεργειακές εφαρμογές, καθώς και τη συμβολή τους στη διάδοση αυτών. Σκοπός του Προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις προηγμένες διεπιστημονικές δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση, και την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητας των ενεργειακών συστημάτων.
Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου ΠΜΣ είναι σημαντική η οικονομική υποστήριξη του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAPAG), ο οποίοςσε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκηεπιδοτείτο μεγαλύτερο μέρος των διδάκτρων των φοιτητών του ΠΜΣ, στο πλαίσιοτων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης(Πρόγραμμα Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων) που υλοποιεί στις περιοχές διέλευσης του αγωγού.
Με την πρωτοβουλία αυτή, ο TAP επενδύει σενέους και νέες επιστήμονες και στηρίζει την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο του ΠΜΣ ενισχύεται η συνεργασία των φοιτητών με εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικόμέσω:διοργάνωσης σεμιναρίων, πραγματοποίησης επισκέψεων στις εγκαταστάσεις τους, μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, και πρακτικής άσκησης.
Hχρονική διάρκεια φοίτησης του ΠΜΣ,η οποία οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), είναι συνολικά δεκαοχτώ (18) μήνες και κατανέμεται σε τρείς (3)ακαδημαϊκές περιόδους. Κατά το διάστημα αυτό απαιτείται επιτυχής παρακολούθηση πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων, πέντε (5) μαθημάτων επιλογής και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίαςκατά την 3η περίοδο.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε απόφοιτους διπλωματούχους Μηχανικούς Σχολών Πολυτεχνείων ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων και Πτυχιούχους Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ. Δεκτοί γίνονται επίσης και τελειόφοιτοι των ιδίων Σχολών/Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα αποφοιτήσουνκατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020.Κατ΄ εξαίρεση, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία καταλλήλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ είναι έως σαράντα (40) ανά έτος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:στον Επ. Καθηγητή ΔημήτρηΓιαγκόπουλο (dgiagopoulos@uowm.gr), τον Επ. Καθηγητή ΓιώργοΠανάρα(gpanaras@uowm.gr) ή στη Γραμματεία του Προγράμματος(advens@uowm.gr,τηλ.24610-56604, 24610-56762, κατά τις ώρες 10.00-13.00).
Η αναλυτική προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και ενημερωτικό πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα τουΠΜΣ: http://advens.uowm.gr.

Κοζάνη, Μάιος 2020
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Επ. Καθηγητής Δ. Γιαγκόπουλος

Δείτε ακόμα