Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πρόσκληση Χρηματοδοτών στο πλαίσιο του έργου finMED

Πρόσκληση Χρηματοδοτών στο πλαίσιο του έργου

finMED

«Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area»

Τράπεζες, Πρακτορεία Επενδύσεων, Πρακτορεία Διαχείρισης Πλούτου, Επιχειρηματικοί άγγελοι, Ιδιωτικά κεφάλαια, Ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, Χρηματοδοτήσεις πλήθους (crowdfunding) κ.λπ.

καλούνται να συμμετάσχουν στις Συναντήσεις Χρηματοδοτών (διάρκειας 30΄ virtual meeting)

και Business2Finance που θα λάβει χώρα στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Το έργο finMED

Το έργο finMED στοχεύει στην ενίσχυση της χρηματοδότησης της καινοτομίας σε τομείς πράσινης ανάπτυξης μέσω της βελτιωμένης εφαρμογής πολιτικών και στρατηγικών και της εισαγωγής καινοτόμων υπηρεσιών Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters).

Το έργο παρέχει συγκεκριμένα αποτελέσματα σε τρία πεδία:

1-      Ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών, αναπτύσσοντας και υιοθετώντας νέες έννοιες, αρχές και πρακτικές για τη χρηματοδότηση στρατηγικών πράσινης ανάπτυξης.

2-      Καινοτομία και επιχειρηματικό περιβάλλον, βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία (σε περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο) μεταξύ των εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων φορέων (stakeholders) και γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ επιχειρήσεων και χρηματοδοτών.

3-      Δυνατότητες πράσινων τομέων, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας ενεργά την προσαρμοστικότητά τους στις πιο απρόσκοπτες χρηματοδοτικές προκλήσεις.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου finMED σχεδιάστηκε το Εργαλείο finMED, το οποίο παίζει το ρόλο ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων, προκειμένου να βοηθήσει Συνεργατικούς Σχηματισμούς/Οργανισμούς Υποστήριξης Επιχειρήσεων να προσφέρουν βοήθεια στις ΜΜΕ που σχεδιάζουν ή έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για καινοτόμες λύσεις στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης. Σκοπός του, η εξεύρεση των απαραίτητων πόρων και κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της έρευνας των ΜΜΕ.

Θα πραγματοποιηθούν τέσσερις τουλάχιστον συναντήσεις σε χρόνο που θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Χρηματοδότες και οι οποίες αποσκοπούν:

ü  Να συζητήσουμε και να λάβουμε στοιχεία από τους χρηματοδότες αφενός για την ανταπόκριση των προτεινόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων στις ανάγκες των επιχειρήσεων πράσινης ανάπτυξης, αφετέρου να διευκολύνουμε την πρόσβασή τους σε υφιστάμενους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.

ü  Να συλλέξουμε πληροφορίες από τους χρηματοδότες για τους καλύτερους τρόπους προσέγγισης των ΜΜΕ, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ αμφοτέρων.

Αυτές οι συναντήσεις θα χρησιμεύσουν προπαρασκευαστικά για τη συνάντηση Business2Finance, η οποία θα οργανωθεί τον Σεπτέμβριο 2020 με απώτερο στόχο την αντιστοίχιση των οικονομικών αναγκών των ΜΜΕ/εταιρειών και των απαιτήσεων των χρηματοδοτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους:

Κετικίδη Βαλάντη

Επιστημονικό Συνεργάτη, MSc Χημικό Μηχανικό

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

Τ: 2463 0 55300 (εσωτ. 0203), email: ketikidis@lignite.gr

Μακρή Ιωάννα

Project manager finMED

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

T: 2461 3 50985, email: i.makri@pta.pdm.gr

Πληροφορείς σχετικά με το έργο είναι διαθέσιμες στην παρακάτω ιστοσελίδα:

https://finmed.interreg-med.eu/