Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Η πρόοδος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 θα βρεθεί στο επίκεντρο της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, που θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, στην Καστοριά.

Κατά τη συνεδρίαση θα γίνει επισκόπηση της πορείας του Προγράμματος και του βαθμού επίτευξης των επιμέρους στόχων τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού, όσο και σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), καθώς επίσης και μία συνοπτική ενημέρωση για τις διαδικασίες σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 20-14-2020
  • Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2018
  • Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των στρατηγικών για την Έξυπνη Εξειδίκευση και τη Χωρική Ανάπτυξη
  • Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος
  • Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζοντίων θεμάτων:

‒        Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ

‒        Διαδικασία κατανομής αποθεματικού επίδοσης

‒        Παρουσίαση για τις βασικές δράσεις του ΕΚΤ στο σύνολο των ΠΕΠ

‒        Συνοπτική ενημέρωση για τους  Κοινούς  δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ

‒        Συνοπτική ενημέρωση για τις ενέργειες αξιοποίησης υπηρεσιών διαλειτουργικότητας  και επικοινωνίας του ΟΠΣ με τα πληροφοριακά συστήματα των διοικητικών πηγών

‒        Ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγμάτευση της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 & συνοπτική παρουσίαση της 1ης εγκυκλίου σχεδιασμού 2021 – 2027

 

H 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί στην Καστοριά στο Ξενοδοχείο Λιμναίο, με ώρα έναρξης τις 9.30 π.μ.