Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Έκδοση Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας

Έκδοση Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας εντός της περιοχής ΟΧΕ Αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας, π/υ 7 εκατ. €, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 
 
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε Πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 7.000.000 €, που αφορά στη χρηματοδότηση έργων πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων εντός της περιοχής της Ολοκληρωμένης Χωρικές Επένδυσης (ΟΧΕ) Αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας. Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και οι Δήμοι της Περιφέρειας.
Η Πρόσκληση αφορά στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της διαχείρισης των φυσικών κινδύνων, στη μείωση της συχνότητας και του μεγέθους των επιπτώσεων των φαινομένων φυσικών καταστροφών, στην ενίσχυση της προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών και στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε σχέση με τους φυσικούς κινδύνους και την κλιματική αλλαγή και ειδικότερα δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών συμβάντων (έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, δράσεις οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων για την προστασία οικισμών, οικονομικών δραστηριοτήτων, περιβάλλοντος, κ.λπ.).
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 5 – «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. 
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ έως 30/09/2019.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.
 

Δείτε ακόμα