Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά Συντονιστή για τις δράσεις του Δήμου Πρεσπών που εντάσσονται στο πρόγραμμα με τίτλο «Οι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου: Η περίπτωση του Πάρκου Πρεσπών». Η έδρα της θέσης εργασίας είναι το Δημαρχείο Πρεσπών.

 

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ)

Ανακοίνωση νέας θέσης εργασίας

Συντονιστής δράσεων Δήμου Πρεσπών

 

Τόπος εργασίας: Δημαρχείο Πρεσπών

Καθεστώς απασχόλησης: Πλήρης

Διάρκεια σύμβασης: 2 έτη

Σύντομη περιγραφή προγράμματος:

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά Συντονιστή δράσεων του Δήμου Πρεσπών για το πρόγραμμα με τίτλο «Οι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου: Η περίπτωση του Πάρκου Πρεσπών». Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης Προστατευόμενων Περιοχών, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα διασφαλίζοντας παράλληλα κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ευημερία. Το πρόγραμμα προβλέπει ταυτόχρονες παρεμβάσεις στους άξονες Περιβάλλον, Οικονομία και Κοινωνία, καθώς και την ενίσχυση της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο ενός κοινού οράματος για την ανάπτυξη της περιοχής των Πρεσπών. Οι δράσεις του Δήμου Πρεσπών είναι πολυσχιδείς και αφορούν την αναβάθμιση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και του Αθλητικού κέντρου του δήμου, τον εμπλουτισμό του εξοπλισμού των σχολείων και την υποστήριξη σχολικών δραστηριοτήτων, την εκπόνηση μελετών και έργων, την δημοτική συγκοινωνία και άλλα. Το πρόγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής και υλοποιούν η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (κεντρικός φορέας υλοποίησης), ο Δήμος Πρεσπών (εταίρος), η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών ΕΔ Πρεσπών «Πελεκάνος» (εταίρος), ο Πολιτιστικός, Αθλητικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίου Γερμανού (εταίρος) και άλλοι τοπικοί φορείς, με τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Κύριες αρμοδιότητες:

Ο Συντονιστής δράσεων του Δήμου Πρεσπών υπό την διοικητική επίβλεψη της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών θα κατέχει βοηθητικό και συντονιστικό ρόλο για την υλοποίηση των δράσεων του Δήμου και των νομικών του προσώπων (Κοινωφελής επιχείρηση, σχολικές επιτροπές). Θα εργάζεται στο Δημαρχείο Πρεσπών αναφερόμενος στον Δήμαρχο και τον πρόεδρο της κοινωφελούς επιχείρησης και θα έχει ως κύριες αρμοδιότητες:

  • Τον συντονισμό, την οργάνωση υλοποίησης, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των προβλεπόμενων δράσεων του Δήμου και των νομικών του προσώπων, βάσει του εγκεκριμένου προγραμματισμού, των προτεραιοτήτων, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος.
  • Τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των δράσεων του Δήμου που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.
  • Τη συνεισφορά στη σύνταξη αναφορών για την εξέλιξη των δράσεων στα πλαίσια του προγράμματος.
  • Τα συστηματική συνεργασία με τον συντονιστή του προγράμματος για την ομαλή και εμπρόθεσμη υλοποίηση του προγράμματος και την υποστήριξη της συνεργασίας με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς (εταίρους, τοπικές/περιφερειακές αρχές, κλπ) για την υλοποίηση των δράσεων.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Σπουδές (πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό) στους τομείς των Οικονομικών ή Κοινωνικών, ή Νομικών επιστημών ή σχετικές με Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση ή Περιφερειακή Ανάπτυξη ή Διαχείριση Έργων ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.
  • Επαγγελματική εμπειρία σε υλοποίηση Προγραμμάτων, καθώς και γνώσεις και εμπειρία στις διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες του δημοσίου τομέα.
  • Ικανότητα ανάλυσης και στρατηγικής διαχείρισης σύνθετων ζητημάτων και επίλυσης αντιθέσεων
  • Μεγάλες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας

Επιθυμητά Προσόντα

  • Γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης της υπαίθρου, στον αγροτικό και περιβαλλοντικό χώρο
  • Γνώση ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση αγγλικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση spp@line.gr μαζί με βιογραφικό σημείωμα έως και τις 15/03/2018.

Η συμπλήρωση της αίτησης είναι υποχρεωτική. Βιογραφικά σημειώματα που δεν συνοδεύονται από την αίτηση δεν θα γίνονται δεκτά.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν την παραλαβή της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος στο τηλ. 23850 51211.

 

 


Αίτηση Υποψηφίου

 

Για τη θέση Συντονιστής Δράσεων Δήμου Πρεσπών
Πως μάθατε για τη θέση αυτή;  
     

Στοιχεία επικοινωνίας

Επώνυμο  
Όνομα  
Διεύθυνση  
    Τ.Κ.  
Διεύθυνση email  
Τηλέφωνο        
               

Διαθέτετε δίπλωμα οδήγησης;                                                                 Ναι                Όχι                        

Τίτλοι/Προσόντα σχετικά με τη θέση (σπουδών ή/και άλλοι)

 

Επαγγελματική εμπειρία

Συμπληρώστε λεπτομέρειες όλων των εργασιακών θέσεων που είχατε (μερική/πλήρης απασχόληση, εθελοντική εργασία, πρακτική κλπ.) και σχετίζονται με τη θέση ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη. Συνεχίστε και σε επόμενο φύλλο εάν χρειάζεται.

 

Πλήρης ονομασία και διεύθυνση του εργοδότη

Τίτλος θέσης/ Βασικές αρμοδιότητες

 

Χρόνος παραμονής στη θέση
     

 

 

 

Σχετικές δεξιότητες/γνώσεις/εμπειρία

Περιγράψτε πώς οι δεξιότητες/γνώσεις/εμπειρία σας καλύπτουν τις απαιτήσεις της θέσης, όπως αυτές παραθέτονται στην ανακοίνωση. Συνεχίστε και σε επόμενο φύλλο εάν χρειάζεται.

 


Για ποιο λόγο ενδιαφέρεστε για τη θέση αυτή;

Συνεχίστε και σε επόμενο φύλλο εάν χρειάζεται

 

 

Από ποια ημερομηνία είστε διαθέσιμος/η;

 

 

Υπογραφή (ηλεκτρονική υπογραφή είναι αποδεκτή) ……………………………………….

 

 

 

                     Ημερομηνία: …….…………