Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Αλλαγές Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ο  Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν με αυτές της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/τ. Α.’/ 14-04-2014).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/ 27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Την υπ’ αριθ. 30875/08-08-2014/εγκύκλιο 46 του Υπουργείου Εσωτερικών.

4.Την ανάγκη ορισμού έξι -6- επιπλέον Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για την υποβοήθηση του έργου του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

5. Την βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την αντιμισθία των οριζομένων Αντιπεριφερειαρχών.

Αποφασίζει

Τον ορισμό ως Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, των κάτωθι Περιφερειακών Συμβούλων, με τους αντίστοιχους τομείς αρμοδιοτήτων:

  1. Της Μαρίας Καρυπίδου, με τομέα αρμοδιότητας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

  2. Του Θεοφύλακτου Ζυμπίδη, με τομέα αρμοδιότητας ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

  3. Του Ματθαίου Καλαϊτζόπουλου, με τομέα αρμοδιότητας ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

  4. Του Θεόδωρου Θεοδώρου, με τομέα αρμοδιότητας ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

  5. Του Κωνσταντίνου Γέρου, με τομέα αρμοδιότητας ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

  6. Του Σταύρου Γιαννακίδη, με τομέα αρμοδιότητας ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Η θητεία των ανωτέρω ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.