Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    1οΈγκριση του ιδιωτικού Συμφωνητικού αναγνώρισης – ρύθμισης οφειλής και εγγύησης μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) και της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών
Θέμα    2οΈγκριση του ιδιωτικού Συμφωνητικού αναγνώρισης – ρύθμισης οφειλής και εγγύησης μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών
Θέμα    3οΤροποποίηση της σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας αρ. 61 Ν.3979/2011)” (αίτημα Αθανάσιος Καραούλας)
Θέμα    4οΤροποποίηση της σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού Μαγειρείου – Εστιατορίου Μαθητικής Εστίας (2021 – 2022)” (αίτημα Αθανάσιος Καραούλας)
Θέμα    5οΠαράταση ή μη της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Σμίξης  Δήμου Γρεβενών (αίτημα Θεοχάρη Κωστούλη του Στέργιου)
Θέμα    6οΠαράταση της σύμβασης μίσθωσης του υπόγειου χώρου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Ταξιάρχη (αίτημα του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Κοινό Ταμείο Διοίκησης, Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Αγρο-Δασοκτήματος Σαδοβίτσα Ταξιάρχη Γρεβενών – Παραγωγικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης», με τον διακριτικό τίτλο “ΤΑ.ΔΙ.ΔΑ.Τ.ΣΥΝ.Π.Ε.”)
Θέμα    7οΕκμίσθωση Δημοτικού οικοπέδου της Κοινότητας Φελλίου Δήμου Γρεβενών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    8οΈγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας υποβολής – ολοκλήρωσης της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη καταχώρησης της Κυρωμένης πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Γρεβενών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο”
Θέμα    9οΈγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση αθλητικών υποδομών του Δήμου (έτους 2019)” (Α.Μ. 16/2020)
Θέμα  10οΈγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Δημοτική οδοποιΐα 2020” (Α.Μ. 5/2020)
Θέμα  11οΈγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Φύτευση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων” (Α.Μ. 4/2017)
Θέμα  12οΣυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικού Κολυμβητηρίου Γρεβενών λόγω του κατεπειγόντος” (Τεχνική Έκθεση 28.03.2021)

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας

  1. Σμίξη (για το 5ο θέμα)
  2. Ταξιάρχη (για το 6ο θέμα)
  3. Φελλίου (για το 7ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα