Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Δ.Ε.Υ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ εως και 40 δόσεις.

Στις 16 Οκτωβρίου του έτους 2014 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε πολυνομοσχέδιο στο άρθρο 25 του οποίου περιλαμβάνεται διάταξη για την δυνατότητα των Δ.Ε.Υ.Α. να προβαίνουν σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών προς αυτές. Ειδικότερα σύμφωνα με την ως άνω διάταξη:

 

1. Οφειλές προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι οποίες έχουν καταστεί…

ληξιπρόθεσμες έως τις 30.9.2014, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του οικείου διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων ανάλογα με το ποσό της οφειλής, τα ποσοστά απαλλαγής από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια η οποία δεν ρυθμίζεται στο παρόν άρθρο.

2.Τα προβλεπόμενα, στην απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, ποσοστά απαλλαγής τελούν απαραιτήτως σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση με τον αριθμό των δόσεων. Στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής παρέχεται υποχρεωτικά απαλλαγή κατά εκατό τοις εκατό (100%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

3.Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από σαράντα (40) ενώ η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από σαράντα (40) ευρώ.

4.Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης το αργότερο έως τις 14.11.2014. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α., κατόπιν σχετικής εισήγησης του προϊσταμένου της οικείας οικονομικής υπηρεσίας.

5.Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την ψήφισή του.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την 14/11/2014 και ώρα 15:00 στα Γραφεία της που βρίσκονται στα Γρεβενά (Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη) για υπαγωγή σε διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών ανάλογα με το ύψος των οποίων θα αποφασίζεται ο αριθμός των δόσεων με μέγιστο αριθμό δόσεων τις 40 και ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40€. Τέλος σε όσους καταναλωτές καταθέσουν εμπρόθεσμα αιτήσεις διακανονισμών θα μειωθούν οι προσαυξήσεις που δημιουργήθηκαν σε ποσοστό 75% ενώ όσοι πληρώσουν εφάπαξ το ποσό θα μειωθούν σε ποσοστό 100%.

 

 

Για τη ΔΕΥΑΓ

 

Τοτίδης Επαμεινώνδας

(Γενικός Δ/ντης)

Δείτε ακόμα