Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Νέος Μητροπολίτης Γρεβενών ο Αρχιμ. Δαυίδ Τζιουμάκας

Τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης Αρχιμ. Δαυίδ Τζιουμάκα, εξέλεξε πριν από λίγο η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος για νέο Μητροπολίτη Γρεβενών.

 

Ἐπί συ­νό­λου 78 ψη­φι­σάν­των, ἡ πρό­ταση δι᾿ ἐκλο­γῆς ἔλαβε 73 ψή­φους καί ἡ πρό­ταση διά κα­τα­στά­σεως 4 ψή­φους.

Ἐπί­σης εὑ­ρέθη καί 1 λευκή ψῆ­φος. Ἔτσι ἡ Ἱε­ραρ­χία ἀπε­φάνθη…

ὑπέρ τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως δι᾿ ἐκλο­γῆς.

Ἀκο­λού­θησε ἡ δι­α­δι­κα­σία τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Γρε­βε­νῶν δι᾿ ἐκλο­γῆς.

Γιά τήν κα­τάρ­τιση τοῦ τρι­προ­σώ­που ἐπί συ­νό­λου 78 ψη­φι­σάν­των ἔλα­βαν:

1) Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Δαυίδ Τζι­ου­μά­κας, ψή­φους 53

2) Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Χρι­στο­φό­ρος Κο­λο­κυ­θᾶς, ψή­φους 51

3) Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Αὐ­γου­στῖ­νος Μύ­ρου, ψή­φους 21

 

Ἐπί τῆς δευ­τέ­ρας ψη­φο­φο­ρίας, καί γε­νο­μέ­νης τῆς δι­α­λο­γῆς τῶν ψή­φων, ἀνε­δεί­χθη Μη­τρο­πο­λί­της Γρε­βε­νῶν ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Δαυίδ Τζι­ου­μά­κας, μέ 41 ψή­φους, ἐπί συ­νό­λου 78 ψη­φι­σάν­των, ἐνῶ ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Χρι­στο­φό­ρος Κο­λο­κυ­θᾶς ἔλαβε 33 ψή­φους καί ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Αὐ­γου­στῖ­νος Μύ­ρου, 3 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέθη καί 1 λευκή ψῆ­φος.

 

 

Η χει­ρο­το­νία του νεου Μη­τρο­πο­λί­του Γρε­βε­νών κ. Δαυίδ θα τε­λε­σθεί την Κυ­ρι­ακή 12 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Δη­μη­τρίου  Θεσ­σα­λο­νί­κης.

 

 

ο Αρχιμ. Δαυίδ Τζιουμάκας Ἐγεννήθη εἰς τὸ Λιτόχωρον Πιερίας τὸ 1958. Ἔλαβε τὸ πτυχίον τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας τὸ 1979 καὶ τὸ πτυχίον τοῦ Ποιμαντικοῦ Τμήματος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημί-ου Θεσσαλονίκης τὸ 1983. Εἰργάσθη ὡς διδάσκαλος εἰς τὴν ἰδιωτικὴν ἐκπαίδευσιν πρὸ τῆς χειροτονίας του εἰς διάκονον.

Τὸ 1980 ἐκάρη μοναχὸς εἰς τὴν ἱερὰν Μονὴν ἁγίας Θεοδώρας Θεσ-σαλονίκης καὶ τὴν 6-8-1980 ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπὸ τοῦ μακαρι-στοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Παντελεήμονος Χρυσοφά-κη. Ὑπηρέτησεν ὡς διάκονος εἰς τοὺς ἱεροὺς Ναοὺς ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Παναγίας τῆς Δεξι-ᾶς ἀναλαβὼν καὶ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Μη-τροπολίτου. Ἀπὸ τὸ ἔτος 1980 ἔως τὸ 1992, ὑπηρέτησεν καὶ ὡς Ἡγουμε-νοσύμβουλος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης.

Στὶς 23-1-1983 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Μη-τροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Παντελεήμονος Χρυσοφάκη λαβὼν τὸ ὀφφίκιον τοῦ ἀρχιμανδρίτου καὶ ἐτοποθετήθη ὡς ἱερατικὸς προϊστά-μενος καὶ πρόεδρος τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτροπῶν τοῦ ἱεροῦ ἐνορια-κοῦ Ναοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὅπου καὶ ὑπηρετεῖ μέχρι σήμερον, ἀναπτύξας ἀξιόλογον πνευματικὸν καὶ ποιμαντικὸν ἔργον.

Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, ἀνέλαβεν: ἀπὸ τοῦ ἔτους 2004 τὴν διεύθυνσιν τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καὶ ἀ-πὸ τὶς 10-6-2010 τὰ καθήκοντα τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καὶ τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίας Θεοδώρας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

 

Romfea.gr

Δείτε ακόμα