Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

ΔΕΙΤΕ τους Νέους Αντιδημάρχους του Δήμου Γρεβενών και τις αρµοδιότητές τους

Τους νέους αντιδημάρχους του Δήμου Γρεβενών µε θητεία από 01-09-2014 µέχρι 28-02-2017 όρισε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, ο νέος δήμαρχος κ.Δασταμάνης.

 

 

Την απόφαση  βρήκαμε στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” του Yπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

 

Ο ∆ήµαρχος Γρεβενών

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά µε τον ορισµό των αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.

2. Την υπ’ αριθµ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3ε΄ άρθρου 3 Ν. 4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά µε τον ορισµό αντιδηµάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν αντιµισθία.

4. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Γρεβενών εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και εποµένως µπορεί να ορισθούν Οκτώ [08] Αντιδήµαρχοι.

5. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Γρεβενών [ΦΕΚ 2577/07-11-2011, τεύχος Β’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Γρεβενών, µε θητεία από 01-09-2014 µέχρι 28-02-2017 εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, και τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες ως εξής:

 

1. Αντιδήµαρχος Οικονοµικών – ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, ο κος Ματθαίος Αδάµος (µε αντιµισθία).

Καθ’ ύλην αρµοδιότητες: 

1. Εποπτεία και Έλεγχος των Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.

2. Υπογραφή χρηµατικών ενταλµάτων και των συνοδευόντων αυτά δικαιολογητικών.

3. Ευθύνη της λειτουργίας του Τµήµατος Προµηθειών και το σχεδιασµό των διαδικασιών για την κατάρτιση προγράµµατος προµηθειών και τη διενέργεια των αντίστοιχων διαδικασιών και την τήρηση αρχείου συµβάσεων προµηθειών.

4. Σύνταξη και υπογραφή των πράξεων µεταδηµότευσης.

5. Έκδοση πράξεων πρόσληψης ή αλλαγής επωνύµου καθώς και πατρωνύµου και µητρωνύµου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.

6. Τον εξελληνισµό ονοµατεπωνύµου Ελλήνων του εξωτερικού, οµογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια ή παλιννοστησάντων οµογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

7. Εποπτεία και ευθύνη του πολεοδοµικού σχεδιασµού και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδοµικών µελετών, τοπογραφικών εφαρµογών, οικοδοµικών αδειών και ελέγχου αυθαιρέτων, τεχνικού αρχείου- γραµµατείας.

8. Προεδρία Οικονοµικής Επιτροπής (ά. 74 ν. 3852/2010). [2]

9. Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.

10. Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.

11. Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.

12. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρµοδιότητες:

1. Έλεγχος καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Βεντζίου.

2. ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Βεντζίου.

3. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα Βεντζίου.

4. Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Βεντζίου.

5. Μέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει διατεθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Βεντζίου.

6. Εποπτεία και έλεγχος των προµηθειών της ∆ηµοτικής Ενότητας Βεντζίου.

7. Συνεργασία µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβληµάτων εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Βεντζίου.

8. Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της ∆ηµοτικής Ενότητας Βεντζίου.

9. Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας Βεντζίου.

10. Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών και Βεντζίου.

 


 

2. Αντιδήµαρχος Οργάνωσης και Σχεδιασµού, ο κος Ιωάννης Παπαδόπουλος (µε αντιµισθία).

Καθ’ ύλην αρµοδιότητες:

1. Οργάνωση υπηρεσιών ∆ήµου και Επιχειρήσεων.

2. ∆ιαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των εν γένει θεµάτων που συνδέονται µε χρηµατοδοτήσεις στα πλαίσια προγραµµάτων χρηµατοδότησης.

3. Αναβάθµιση των υπηρεσιών µηχανοργάνωσης του δήµου.

4. Προγραµµατισµός παρεµβάσεων σε προβλήµατα του ∆ήµου.

5. Οργάνωση δικτύου Wi-Fi και σχεδιασµού κάλυψης σήµατος tv στο σύνολο του ∆ήµου και των αντίστοιχων αναµεταδοτών.

6. Συνεργασία µε τους προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων για θέµατα οργάνωσης και σχεδιασµού.

7. Συνεργασία µε Ο.Τ.Α της χώρας για θέµατα σχεδιασµού έργων.

8. Υπογραφή κατόπιν παραχώρησης αρµοδιοτήτων του ∆ηµάρχου µετά από εξουσιοδότηση αυτού.

9. Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.

10. Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.

11. Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.

12. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρµοδιότητες:

1. Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κοσµά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου.

2. ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κοσµά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου.

3. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κοσµά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου.

4. Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου . [3]

5. Μέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει διατεθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κοσµά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου.

6. Εποπτεία και έλεγχος των προµηθειών της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου.

7. Συνεργασία µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβληµάτων εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου.

8. Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου.

9. Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου.

10. Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών και Αγίου Κοσµά και την Τοπική Κοινότητα Ελάτου.

 


 

3. Αντιδήµαρχος Πολιτισµού, Παιδείας και Αθλητισµού, ο κος Χρήστος Πέτρου (µε αντιµισθία).

Καθ’ ύλην αρµοδιότητες:

1. Προστασία, προβολή και ανάδειξη των µουσείων, των µνηµείων, των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και τον εν γένει τοπικό πολιτισµό και τα πολιτιστικά αγαθά του ∆ήµου.

2. Ευθύνη για τον σχεδιασµό, την εισήγηση και τη µέριµνα για τη δηµιουργία µουσείων, µνηµείων, για την επισκευή συντήρηση και επισκευή παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο ∆ήµο από τρίτους.

3. Προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

4. Οργάνωση και έλεγχος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συντονισµό εκδηλώσεων ∆ήµου και αρµοδίου ΝΠ καθώς και διάθεση αιθουσών και χώρων ∆ήµου σε φορείς ή φυσικά πρόσωπα για οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

5. Ευθύνη οργάνωσης των εθνικών και τοπικών επετειακών εκδηλώσεων του ∆ήµου.

6. Επιχορήγηση ΝΠ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του ∆ήµου.

7. Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Μουσικών Σχολών/Ωδείων κλπ.

8. Ευθύνη για οργάνωση επιτροπών και τον συντονισµό τους για την ονοµασία οδών-πλατειών, αρίθµηση και οδοσήµανση.

9. Εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των χορευτικών τµηµάτων του ∆ήµου και των δηµοτικών χορωδιών.

10. Εποπτεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και κάθε άλλο θέµα παιδείας του ∆ήµου.

11. Εποπτεία και τον συντονισµό της εύρυθµης λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.

12. Μέριµνα και έγκριση µεταφοράς µαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης καθώς και των µαθητών σχολείων ειδικής αγωγής.

13. Μέριµνα για ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.

14. Μέριµνα θεµάτων που αφορούν τη δια Βίου Μάθηση.

15. Τήρηση κανόνων υγιεινής στα σχολεία.

16. Εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων.

17. Ευθύνη συντήρησης και ανάπτυξης, παρακολούθησης και λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου.

18. Ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία προγραµµάτων “Άθλησης για όλους”

19. Οργάνωση και έλεγχος και συντονισµός αθλητικών εκδηλώσεων και διάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων σε φορείς ή φυσικά πρόσωπα.

20. Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.

21. Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.

22. Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.

23. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του. [4]

 


 

4. Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, κος Χρήστος Τριγώνης (χωρίς αντιµισθία).

Καθ’ ύλην αρµοδιότητες:

1. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες των κλιµακίων Καθαριότητας και ∆ηµοτικού Ηλεκτροφωτισµού.

2. Καθαριότητα οδών, πλατειών, πεζοδρόµων, πάρκων, παρτεριών, οικοπέδων, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, αλσών, ποταµών και ρεµάτων.

3. Εποπτεύει το προσωπικό και τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.

4. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την αποκοµιδή των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών.

5. ∆ιαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων του ∆ήµου και την εναπόθεσή τους στους προβλεπόµενους νόµιµους χώρους.

6. Λειτουργία και συντήρηση σιντριβανιών.

7. Εφαρµογή µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου.

8. Κλάδεµα όλων των δέντρων, θάµνων, δενδροστοιχιών του ∆ήµου και αποκοµιδή αυτών.

9. Εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες του Γραφείου Κίνησης Οχηµάτων.

10. Οργάνωση, διαχείριση, λειτουργία και εποπτεία της διαδικασίας παραλαβής και εφοδιασµού των οχηµάτων µε καύσιµα όπως πετρέλαια, βενζίνες και λιπαντικά.

11. Αποµάκρυνση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων.

12. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει µέτρα και δράσεις που αφορούν τον τοµέα της πολιτικής προστασίας.

13. Αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών και περιστατικών (πυρκαγιές, πληµµύρες, σεισµοί, φυσικές καταστροφές κλπ).

14. Ευθύνη για τη σύνταξη µελέτης για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και άλλους φορείς.

15. Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.

16. Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.

17. Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.

18. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.

 


 

5. Αντιδήµαρχος Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης και Οικονοµίας, κος Αθανάσιος Τσακστάρας (χωρίς αντιµισθία).

Καθ’ ύλην αρµοδιότητες:

1. Μέριµνα θεµάτων πρωτογενούς τοµέα (αγροτικής ανάπτυξης-κτηνοτροφίας)

2. Ευθύνη των δασικών εκτάσεων, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.

3. Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

4. Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.

5. Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.

6. Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.

7. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρµοδιότητες:

1. Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στις ∆ηµοτικές Ενότητες Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα.

2. ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στις ∆ηµοτικές Ενότητες Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα.

3. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στις ∆ηµοτικές Ενότητες Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα.

4. Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου εντός των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα.

5. Μέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει διατεθεί στις ∆ηµοτικές Ενότητες Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα. [5]

6. Εποπτεία και έλεγχο των προµηθειών των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα.

7. Συνεργασία µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβληµάτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα.

8. Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Γόργιανης και Θεοδώρου Ζιάκα.

9. Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Γόργιανης και εοδώρου Ζιάκα.

10. Την τέλεση πολιτικών γάµων στις ∆ηµοτικές Ενότητες Γρεβενών, Γόργιανης και Θεοδώρου

Ζιάκα.

 


 

6. Αντιδήµαρχος Ανάπτυξης και Εµπορίου, κος Γρηγόριος Φαρµάκης (χωρίς αντιµισθία)

Καθ’ ύλην αρµοδιότητες;

1. Λειτουργία των δηµοτικών και λαϊκών αγορών, εµποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

2. Προεδρία Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3. Ευθύνη χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου.

4. Θέµατα προβολής και έκδοσης πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκµετάλλευσης, οργανισµού, φορέα.

5. Ευθύνη του τοµέα του τουρισµού µε βάση τον σεβασµό στο περιβάλλον, την ιστορία και την παράδοση.

6. Ευθύνη για την προετοιµασία τη συµµετοχή του ∆ήµου ή άλλων φορέων τουρισµού στις εκθέσεις.

7. Ευθύνη για την προετοιµασία και την οργάνωση συνεδρίων που αφορούν τον τουρισµό, την υποβολή προτάσεων για την εκπόνηση µελετών σχετικών µε τον τοµέα αυτό.

8. Ευθύνη της προβολής του ∆ήµου µέσω του διαδικτύου.

9. Συνεργασία και τον συντονισµό µε τους αρµόδιους φορείς, οργανισµούς, ΝΠΙ∆, συλλόγους, ιδιώτες για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, την επίλυση θεµάτων σχετικών µε την αξιολόγηση ιδεών για την ανάπτυξη του τουρισµού.

10. Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.

11. Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.

12. Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.

13. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρµοδιότητες:

1. Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών.

2. ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών.

3. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών.

4. Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών.

5. Μέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει διατεθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών.

6. Εποπτεία και έλεγχο των προµηθειών της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών.

7. Συνεργασία µε τους Προέδρους της ∆ηµοτικής Κοινότητας και των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβληµάτων εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών.

8. Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών.

9. Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών.

10. Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών. [6]

 


 

7. Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Μέριµνας, κος Κώστας Νικολακόπουλος (µε αντιµισθία)

Καθ’ ύλην αρµοδιότητες:

1. Εποπτεία των προβλεπόµενων από τον Ο.Ε.Υ. Υπηρεσιών, ∆ράσεων και προγραµµάτων του ∆ήµου που έχουν ως αρµοδιότητα την κοινωνική µέριµνα και υγεία των δηµοτών

2. Τη συνεργασία µε τα νοµικά πρόσωπα του δήµου που ασκούν αρµοδιότητες Κοινωνικής Πολιτικής.

3. Οργάνωση της παροχής διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη κατ’ οίκον µε την αποστολή υπαλλήλου του ∆ήµου, ιδιαίτερα σε δηµότες που έχουν την ανάγκη αυτή ή µένουν µακριά από την έδρα του ∆ήµου.

4. Μέριµνα για την απρόσκοπτη προσέλευση των πολιτών για εξυπηρέτηση στους δηµόσιους χώρους.

5. Συντονισµό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των ΚΕΠ.

6. Την τέλεση πολιτικών γάµων.

7. Την ανάπτυξη και προώθηση του εθελοντισµού για έργα και πρωτοβουλίες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

8. Μέριµνα για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, την ίδρυση ή βελτίωση της λειτουργίας εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων καθώς και τη νόµιµη καλλιέργεια του φιλοζωικού ενδιαφέροντος των δηµοτών όπως προβλέπουν οι διατάξεις, χωρίς τη ρύπανση δηµοτικών χώρων.

9. Εποπτεία και ευθύνη των κοιµητηρίων.

10. Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.

11. Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.

12. Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.

13. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.

 


 

8. Αντιδήµαρχος Ορεινών ∆ηµοτικών Ενοτήτων, κος Ζήσης Κιάκας (µε αντιµισθία).

Κατά τόπον αρµοδιότητες:

1. Έλεγχος καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στις ∆ηµοτικές Ενότητες Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.

2. ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στις ∆ηµοτικές Ενότητες Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.

3. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στις ∆ηµοτικές Ενότητες Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.

4. Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου εντός των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.

5. Μέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει διατεθεί στις ∆ηµοτικές Ενότητες Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.

6. Εποπτεία και έλεγχο των προµηθειών των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.

7. Συνεργασία µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβληµάτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.

8. Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.

9. Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.

10. Τέλεση πολιτικών γάµων στις ∆ηµοτικές Ενότητες Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.

11. Ευθύνη του τοµέα τουρισµού στις ∆ηµοτικές Ενότητες Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων. [7]

12. Ευθύνη για την προετοιµασία τη συµµετοχή του ∆ήµου ή αλλων φορέων τουρισµού στις εκθέσεις που αφορούν τις ∆ηµοτικές Ενότητες Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.

13. Ευθύνη για την προετοιµασία και την οργάνωση συνεδρίων που αφορούν τον τουρισµό, την υποβολή προτάσεων για την εκπόνηση µελετών σχετικών µε τον τοµέα αυτό που αφορούν τις ∆ηµοτικές Ενότητες Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και Φιλιππαίων.

14. Συνεργασία και συντονισµό µε τον Αντιδήµαρχο Ανάπτυξης και Εµπορίου, τους αρµόδιους

φορείς, οργανισµούς, ΝΠΙ∆, συλλόγους, ιδιώτες για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, την

επίλυση θεµάτων σχετικών µε την αξιολόγηση ιδεών για την ανάπτυξη του τουρισµού στις

∆ηµοτικές Ενότητες Αβδέλλας, ∆οτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαµαρίνας, Σµίξης και

Φιλιππαίων.

15. Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.

16. Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.

17. Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.

18. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.

 


 

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου καθ’ ύλην ή κατά τόπον αυτού ασκεί ο ∆ήµαρχος.

Γ. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ματθαίος Αδάµος, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο Πέτρου.


 

∆. Η θητεία των Αντιδηµάρχων είναι δυόµισι ετών (λήξη 28/2/2017) και στη διάρκεια αυτή δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους παρά µόνο µετά από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµάρχου.


 

Ε. Η παρούσα να δηµοσιευτεί µια φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού της πόλης των Γρεβενών ως πρωτεύουσα του νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

 

 

Ο ∆ήµαρχος

Γεώργιος ∆ασταµάνης

 

 

Κοινοποίηση:

1. ∆ιευθύνσεις & Τµήµατα ∆ήµου.

2. Λογιστήριο.

3. ∆ηµοτικές Ενότητες.

4. Ορισθέντες Αντιδηµάρχους.

 

 

σημ: τα παραπάνω είναι απο την ανάρτηση στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Yπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΟΧΙ Δελτίο Τυπου απο το Δήμο Γρεβενών.

Δείτε ακόμα