Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Βελτίωση βατότητας και διάνοιξη δασικών δρόμων του Δήμου Γρεβενών

Με τις υπ΄ αριθμ. 139944/6315 και 138360/5726 αποφάσεις, η  Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ, ενέταξε τις πράξεις: «Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών» προϋπολογισμού 323.470,00€ και «Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών» προϋπολογισμού…

20.970,00€. Οι ανωτέρω προτάσεις είχαν υποβληθεί στις 29-09-2011 από το Δήμο Γρεβενών προς ένταξη στο μέτρο 226 Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί ζημιές κυρίως από πυρκαγιές» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Το πρώτο έργο αφορά τη βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων που έχουν διανοιχθεί κατά το παρελθόν. 

Συγκεκριμένα προτείνεται η βελτίωση βατότητας: α) στο Δημοτικό δάσος Δοτσικού, β) στο Δημοτικό δάσος Μικρολιβάδου και γ) στο Δημοτικό δάσος Φιλιππαίων

Το συνολικό μήκος των προτεινόμενων για βελτίωση δασικών δρόμων ανέρχεται στα 23 km περίπου. Για τη βελτίωση της βατότητάς τους θα κατασκευαστούν σωληνωτοί οχετοί και θα διανοιχθούν τάφροι για την αποχέτευση ομβρίων υδάτων.

Το δεύτερο έργο αφορά την διάνοιξη δασικού δρόμου στη Θέση «Ποταμούλι» του δημοτικού δάσους Ζιάκα του Δήμου Γρεβενών.  Το συνολικό μήκος του δρόμου ανέρχεται στα 2,115 km  Σε όλο το μήκος του δασικού δρόμου θα κατασκευαστεί τάφρος αποχέτευσης.

Τα ανωτέρω έργα έχουν ως σκοπό τη βελτίωση της βατότητας του δημοτικού δασικού οδικού δικτύου. Με την ολοκλήρωσή τους θα επιτευχθεί η καλύτερη αντιπυρική προστασία των Δημοτικών Δασικών εκτάσεων καθώς και η διευκόλυνση της μεταφοράς δασικών προϊόντων από τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες.

Δείτε ακόμα