Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

366 φάκελοι στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων»

Ολοκληρώθηκε από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ η διαδικασία της παραλαβής των φακέλων υποψηφιότητας, που κατέθεσαν οι επιχειρήσεις που είχαν υποβάλλει ηλεκτρονικά έως τις 31/10/2013 (καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής) το προς υλοποίηση επενδυτικό τους σχέδιο στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του προγράμματος  «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του ΕΠΑΝ ΙΙ.

 

Συνολικά στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κατατέθηκαν  366 φάκελοι υποψηφιότητας (επενδυτικά σχέδια) από ισάριθμες επιχειρήσεις των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας έναντι 370 προτάσεων που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά. 

Ο  συνολικός αιτούμενος χρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε €44.627.723,33 και η συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη(επιχορήγηση)  σε € 20.458.425,25 .

 

 

Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας τελικώς υπεβλήθησαν   292 φάκελοι υποψηφιότητας (προτάσεις) συνολικού χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού  €37.023.823,93 και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης) € 17.005.861,13  ενώ στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν τελικώς 74  φάκελοι υποψηφιότητας (προτάσεις) συνολικού χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού  7.603.899,40 και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης €3.452.564,12.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας τόσο στο σύνολο των δύο Περιφερειών όσο και ξεχωριστά ανά Περιφέρεια υπερκαλύφθηκε σε σχέση με την αρχική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη. Ειδικότερα για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας η αύξηση ανέρχεται σε 113% (αρχική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη : €8.000.000,00), ενώ για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας σε 116% (αρχική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη : €1.600.000,00).

Επίσης, όπως και στην ηλεκτρονική υποβολή η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που κατέθεσαν το φάκελο υποψηφιότητας από άποψη μεγέθους είναι πολύ μικρές.

Τη διαχείριση του Προγράμματος πανελλαδικά έχει ο ΕΦΕΠΑΕ μέσω των αρμοδίων εταίρων του μαζί με τη Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας αρμόδιος εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ είναι ο Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Οδηγό του Προγράμματος και με την υποστήριξη και χρήση κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος Αξιολόγησης. Σε πρώτη φάση θα λάβει χώρα ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής για τις επιχειρήσεις που κατέθεσαν το επενδυτικό τους σχέδιο. Τα τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης αναμένονται θα ανακοινωθούν μέχρι τα τέλη του έτους.

 

                                                                               Ο Πρόεδρος

 

                                                                        Νικόλαος Καρανίκος

Πίνακας κατανομής παραληφθεισών φακέλων υποψηφιότητας ανά μέγεθος επιχείρησης στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα ”Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)” του ΕΠΑΝ ΙΙ
         
Περιφέρεια  Μέγεθος Αριθμός Προτάσεων Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός (€) Δημόσια Επιχορήγηση (€)
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μεσαία 3 543.271,76 244.472,29
Μικρή 16 2.509.877,98 1.148.066,08
Πολύ Μικρή 56 4.629.949,66 2.160.137,25
ΣΥΝΟΛΟ 75 7.683.099,40 3.552.675,62
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μεγάλη 10 1.706.271,95 511.881,59
Μεσαία 28 4.415.892,06 1.915.087,22
Μικρή 121 16.690.189,53 7.833.505,54
Πολύ Μικρή 132 14.211.470,39 6.645.275,28
ΣΥΝΟΛΟ 291 37.023.823,93 16.905.749,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 366 44.706.923,33 20.458.425,25

 

Πίνακας κατανομής παραληφθεισών φακέλων υποψηφιότητας ανά Νομό στις Περιφέρειες της Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα ”Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)” του ΕΠΑΝ ΙΙ
         
Περιφέρεια Νομός  Αριθμός Προτάσεων Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός (€) Δημόσια Επιχορήγηση (€)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 7 998.275,36 472.345,16
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 244 30.284.813,08 13.941.284,97
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 17 2.701.392,30 1.212.178,03
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 2 199.854,00 86.834,30
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 6 622.166,35 279.974,86
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 9 1.303.026,94 563.860,95
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 7 993.495,91 449.382,86
ΣΥΝΟΛΟ 292 37.023.823,93 17.005.861,13
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 129.208,22 58.143,70
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 43 5.114.528,16 2.388.898,57
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 28 2.260.163,02 960.521,85
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1 100.000,00 45.000,00
ΣΥΝΟΛΟ  74 7.603.899,40 3.452.564,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 366 44.627.723,33 20.458.425,25