Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

«Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura»

 H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σας κάνει γνωστό ότι:

Ο Υπουργός Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί,  όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς  να συμμετάσχουν στο μέτρο  2.1.3.«Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura » του προγράμματος…

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.

Στόχος του μέτρου είναι η προστασία και η  βελτίωση των οικοσυστημάτων της άγριας χλωρίδας και άγριας πανίδας και των ειδών που καλύπτονται από τις Οδηγίες 92/43/ΕΚ (Φυσικών Οικοτόπων) και 79/407 ΕΟΚ (αγρίων πτηνών).

Το μέτρο 2.1.3. του ΠΑΑ 2007 – 2013 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ποσοστό  76,54% κατά μέσο όρο ,  σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του προγράμματος  και  όπως αυτό ισχύει κάθε φορά .

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 5 €/στρέμμα.

    Η Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης είναι από 21/10/2013 έως 8/11/2013.

     Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι, αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων του μέτρου  2.1.3.«Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura », υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης πλήρως συμπληρωμένη,  στη Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες:

1.Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Γρεβενών (τηλέφωνο 24623-53087)

2.Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων

www.minagric.gr  

 3.Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.agrotikianaptixi.gr    

4. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου  www.et.gr  βρίσκονται οι  δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργικές αποφάσεις.  

 

Ο  Δ/ντής

Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής  

Νικηφόρος Χατζηγεωργίου