Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Τα θέματα της 20ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην   20η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στη 18 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Αγροτικής – Τουριστικής Ανάπτυξης & Εμπορίου

Θέμα     1ο Χρήση κοινοχρήστων χώρων – ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έτους 2022 στην Κοινότητα Μεγάρου του Δήμου Γρεβενών
Θέμα     2ο Έγκριση ή μη απ’ ευθείας ανάθεσης για την εκμίσθωση δημοτικού κοινοχρήστου χώρου προσωρινής εγκατάστασης συγκροτήματος ψυχαγωγικής παιδείας (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) κατά τη διάρκεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης Γρεβενών έτους 2022

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Θέμα     3ο Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου, για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γρεβενών, σε αντικατάσταση παραιτηθείσης  
Θέμα     4ο Διόρθωση της αριθμ. 176/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση της 40ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)” ως προς τον τρόπο εκτέλεσης του Υποέργου 2 με τίτλο: «Υπογείωση των δικτύων αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί της οδού 13ης Οκτωβρίου στην πόλη των Γρεβενών»

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα     5ο Παροχή σύμφωνης γνώμης για την μη εκτέλεση των υποχρεώσεων για διάστημα τουλάχιστον ενάμιση μηνός στον Δημοτικό Σύμβουλο Νικολάου Πούλιου

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα   6ο Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 1ου τριμήνου έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα   7ο Έγκριση του 15ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα   8ο Έγκριση του 16ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα   9ο Έγκριση της 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (Διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)

 

Ειδικά θέματα

Θέμα   10ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και του σχετικού Εισηγητή, για όποτε οριστεί δικάσιμος, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο, σχετικά με την   Ενδοδικαστική Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αριθμ. Κατάθεσης, ΑΓ210/13-05-2022 Αγωγή του ΤΣΙΑΚΜΑΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ. κατά του Δήμου Γρεβενών, για την εκτέλεση του έργου Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος (Δήμου Γρεβενών) (απόφ. της Οικον. Επιτροπής: 243/2022), προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ήτοι η παράσταση και υπογραφή του σχετικού πρακτικού και οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου εγγράφου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Θέμα   11ο Έγκριση της αριθμ. 30/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. με θέμα: “Μη ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του υφιστάμενου προσωπικού στις δομές «Βρεφονηπιακός Σταθμός Γρεβενών», «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ελάτου Γρεβενών» και «Κέντρο δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)» της Δράσης με τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023» (πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»)”
Θέμα   12ο Επιλογή, διορισμός και ορισμός αμοιβής ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2021 της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.)
Θέμα   13ο Ενημέρωση στελεχών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με αντικείμενο “Δράση ενημέρωσης αιρετών στελεχών της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας” στο πλαίσιο υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 4 (Π.Ε.4) της πράξης   “Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση και της Κοινωνικής ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας”

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Γρεβενών
  2. Μεγάρου (για το 1ο θέμα)

 

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα