Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Τα θέματα της 18ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην 18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στη 25 Αυγούστου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
Θέμα 1ο Παροχή γνώμης επί του Ετήσιου Προγράμματος Δράσεων 2023 και του Κανονισμού Τιμολόγησης Υπηρεσιών Διαχείρησης ΑΣΑ έτους 2023 της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για την συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Έγκριση της 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα 4ο Έγκριση του 14ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 5ο Μείωση μισθωμάτων (στεγασμένων και μη χώρων) δημοτικών ακινήτων για τα έτη 2021 και 2022 στο Δήμο Γρεβενών
Θέμα 6ο Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς εντός της πόλης των Γρεβενών Δήμου Γρεβενών
Θέμα 7ο Παραχώρηση χρήσης του ξενώνα στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών)

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:
1. Γρεβενών (για το 5ο & το 6ο θέμα)
2. Πολυνερίου (για το 5ο θέμα)
3. Περιβολίου (για το 5ο θέμα)
4. Αγίου Γεωργίου (για το 7ο θέμα)

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα