Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Π.Ε. Γρεβενών: «Στην τελική ευθεία το έργο της πρόσβασης σε σταβλικές εγκαταστάσεις»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Γρεβενών) προκήρυξε και επισήμως, στις 18/07/2022, ανοικτή διαδικασία (δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό) επιλογής Αναδόχου του άρθρου 27 του ν.4412/2016 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α’ ΦΑΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 10.000.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων ποσών για απρόβλεπτα και για αναθεώρηση).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2021-2022, με 85% της χρηματοδότησης να αφορά την Π.Ε. Γρεβενών και 15% τον Δήμο Γρεβενών.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του ν. 4412/2016 & το άρθρο 3 της οικείας διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν συνοπτικά αφορούν στην ανακατασκευή των υφιστάμενων στρώσεων οδοστρωσίας, στην κατασκευή στρώσης έδρασης οδοστρώματος, στην κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους και στην ασφαλτόστρωση τελικού πλάτους κυκλοφορίας 4μ έως 5μ κατά περίπτωση. Κατασκευή μικρών σωληνωτών οχετών εγκάρσια στις οδούς θα πραγματοποιηθεί σε σημεία που διέρχονται μικρά ρέματα και θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία εργασία εκτός του υφιστάμενου σώματος των οδών, όπως επίσης δεν θα γίνει και καμία κοπή δέντρου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Γρεβενών, στο Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης» – 2ος όροφος, τηλ.: 2462353251, 238, fax: 2462353239, e-mail: d.ty@grevena.pdm.gov.gr.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/08/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

Ένα κομβικό έργο για τον αγρο-κτηνοτροφικό κόσμο των Γρεβενών βαίνει, έτσι, προς άμεση υλοποίηση, με σκοπό την διευκόλυνση και την παραγωγική ενίσχυση του – τόσο σημαντικού για την τοπική οικονομία – πρωτογενούς τομέα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                   ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ