Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 643/69472/24.09.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
Θέμα    1ο Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής καταγραφής πωλητών, θέσεων και απόδοσης θέσεων Λαϊκής Αγοράς
 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Θέμα    2ο Έγκριση του 1ου (α) σχεδίου υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (επικαιροποίηση) ως προς το σκέλος των έργων, προμηθειών, συμβάσεων με πηγή χρηματοδότησης, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    3ο Έγκριση του 1ου (β) σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (επικαιροποίηση), όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    4ο Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    5ο Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα  6ο Τροποποίηση Διαχειριστικής Μελέτης Πάρκου “Μερά” Δήμου Γρεβενών
 
Ειδικά Θέματα
Θέμα  7ο Ονοματοδοσία εκθεσιακού χώρου του Δήμου Γρεβενών ως “αίθουσα Αριστοτέλη Βαρσάμη”
 
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: 
1. Γρεβενών
Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.
 
   
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Φωτεινή  Τζουβάρα