Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Η ΑΠΟΦΑΣΗ απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε όλες τις δασικές περιοχές και στα περιαστικά δάση

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

1).Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2).Το άρθρο 93 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α./19-7-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »
3).Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102 τεύχος Α’) καθως και τον Ν.4249/14 ΦΕΚ 73/Α΄)
4). Το υπ’άρίθμ.8797 από 06-12-2019 έγγραφο της ΓΓΠΠ με το οποίο διαβιβάστηκε η 4ηΈκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (ΑΔΑ:ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ)
5). Το υπ΄αριθμ. 3752/25-5-2018 «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση Κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών και ειδικότερα η παράγραφος 1.12 «Προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας» (ΑΔΑ:ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ)
6). Την υπ΄αριθμ. 3986/12-5-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη. (ΑΔΑ: ΩΤ4246ΜΤΛΒ-Θ91
7).Την υπ αρίθμ.53388/12/05/2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.(ΑΔΑ:Ψ458ΟΡΙΓ-3Ι4)
8) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Σ.Ο.Π.Π των Περιφερειακών Ενοτήτων .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποφασίζουμε την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε όλες τις δασικές περιοχές και στα περιαστικά δάση των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς(4).
Η παραπάνω απαγόρευση θα ισχύει για τις ήμερες, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που προβλέπεται κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλή) και 5 (Κατάσταση Συναγερμού), μέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου 31/10/2021.
Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι κατά τόπους γεωκτηνοτρόφοι, διαμένοντες στις περιοχές αυτές, δασεργάτες, προσωπικό εργοταξίων και εργοληπτικών εταιριών, που εκτελούν έργα ή εργασίες σε δάση κατόπιν άδειας των αρμόδιων δασαρχείων.
Η παρούσα απόφαση θα υλοποιηθεί με μέριμνα των αστυνομικών Δ/νσεων ,των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, της Δημοτικής Αστυνομίας και των αρμόδιων Δασαρχείων .
Επίσης καλούνται οι Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να συνδράμουν για την τήρηση της παρούσας στα πλαίσια της χωρικής ευθύνης τους, με τη διάθεση προσωπικού και μέσων καθώς και με την ενεργοποίηση Εθελοντικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.

.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

Δείτε ακόμα