Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 17η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 20 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες: Καραμήτριος Βασίλειος
Θέμα 1ο Τροποποίηση της αριθμ. 480/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Ορισμός ομάδας έργου για το πρόγραμμα IT CULTURE “Ανάπτυξη και προώθηση πολιτιστικών τουριστικών προορισμών μέσω ψηφιακών εργαλείων””, ως προς το μέλος της Ομάδας Διοίκησης του Έργου υπεύθυνο της Οικονομικής Διαχείρισης
Θέμα 2ο Τροποποίηση της αριθμ. 282/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Υπογραφή των “Συμβάσεων χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής WINBANK” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης στον Δημοτικό Ταμία Γεώργιο Αποστολίδη και στον αναπληρωτή του Δημήτριο Καρέτσα για την χρήση του παραπάνω συστήματος, ξεχωριστά ο καθένας”, ως προς την παροχή εξουσιοδότησης στον Δημοτικό Ταμία
Θέμα 3ο Τροποποίηση της αριθμ. 308/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδας”, ως προς τον διαχειριστή Δημοτικό Ταμία
Θέμα 4ο Τροποποίηση της αριθμ. 318/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Νομιμοποίηση του Δημοτικού Ταμία – Προϊσταμένου της Ταμειακής Υπηρεσίας Γεωργίου Αποστολίδη του Χρήστου ως εκπροσώπου του Δήμου Γρεβενών για τις συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος που αφορούν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων”, ως προς τον υπόλογο διαχειριστή Δημοτικό Ταμία
Θέμα 5ο Τροποποίηση της αριθμ. 64/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού”, ως προς τον έναν αναπληρωτή υπεύθυνου κίνησης λογαριασμών

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Η Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.
Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Με την 775/8807/09-07-2021 Απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών με θέμα “Μετακίνηση και επανατοποθέτηση υπαλλήλων σε Οργανικές Μονάδες του Δήμου Γρεβενών” ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σε υπάλληλο του Δήμου Γρεβενών, σε αντικατάσταση του Δημοτικού Ταμία λόγω της μετακίνησης αυτού σε άλλο Τμήμα.
Ο πρώην Δημοτικός Ταμίας, λόγω της θέσεώς του, είχε οριστεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να εκπροσωπεί τον Δήμο Γρεβενών ως υπόλογος διαχειριστής στις Τράπεζες, Προγράμματα, συναλλαγές κ.α. Οι αποφάσεις αυτές του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να τροποποιηθούν και να γίνει αντικατάσταση από τον νέο ορισθέντα Δημοτικό Ταμία, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου.
Κατόπιν των παραπάνω, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κρίνονται κατεπείγοντα και απαιτείται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι πρέπει άμεσα να γίνει η τροποποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και η αντικατάσταση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου σε ότι αφορά την Ταμειακή Υπηρεσία.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

Κοινοποίηση
1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κο Ανδρέα Πάτση
2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Γεώργιο Κασαπίδη
3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Ιωάννη Γιάτσιο
4. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)
5. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων
6. M.M.E.
7. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)

Δείτε ακόμα