Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Με τηλεδιάσκεψη η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 12 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γραφείο Δημάρχου
Θέμα 1ο Επικύρωση της απόφασης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.) για την ονομασία του Δημοτικού Σταδίου Γρεβενών σε Δημοτικό Στάδιο Γρεβενών «Μίλτος Τεντόγλου»

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 2ο Χορήγηση άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Αθηνάς Γιαζκουλίδου)

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Έγκριση της 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 4ο Έγκριση της 19ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 5ο Παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου – χώρου της Κοινότητας Σαμαρίνας του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Συνδέσμου Σαμαριναίων Λάρισας & Περιχώρων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»)
Θέμα 6ο Παράταση της σύμβασης μίσθωσης του υπόγειου χώρου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Ταξιάρχη (αίτημα του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Κοινό Ταμείο Διοίκησης, Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Αγρο – Δασοκτήματος Σαδοβίτσα Ταξιαρχή Γρεβενών – Παραγωγικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης», με τον διακριτικό τίτλο “ΤΑ.ΔΙ.ΔΑ.Τ.ΣΥΝ.Π.Ε.”
Θέμα 7ο Συναινετική λύση υφιστάμενου συμβολαίου μίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος (κτίριο πολλαπλών χρήσεων) στον οικισμό Εξάρχου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Χαντέ Στέργιου) και εκ νέου εκμίσθωση του συγκεκριμένου καταστήματος (αίτημα Αποστόλου Παναγιώτη)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 8ο Επεκτάσεις – μετατοπίσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού
Θέμα 9ο Άδεια επέμβασης σε Δημοτική δασική έκταση για την εκτέλεση του έργου: “Βελτίωση και επέκταση εξωτερικού υδραγωγείου οικισμών Γρεβενών”

Ειδικά θέματα
Θέμα 10ο Ίδρυση Τμήματος Ένταξης σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Γρεβενών
Θέμα 11ο Ίδρυση Τμήματος Ένταξης (δομή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, σε σχολεία Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης) στο 1ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Γρεβενών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙΔΕ) Γρεβενών
Θέμα 12ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 23/06/2021 καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο, σχετικά με την υπ΄ αρ. κατ. ΑΓ491/08-12-20 αγωγή για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του Νιάνιου Κωσταντίνου κατά του Δήμου Γρεβενών, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ήτοι η παράσταση και υπογραφή του σχετικού πρακτικού και οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου εγγράφου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:
1. Γρεβενών
2. Σαμαρίνας (για το 5ο θέμα)
3. Ταξιάρχη (για το 6ο θέμα)
4. Εξάρχου (για το 7ο θέμα)
5. Αγίου Γεωργίου (για το 8ο θέμα)
6. Μικρολιβάδου (για το 8ο θέμα)
7. Ελάτου (για το 9ο θέμα)
8. Κιβωτού (για το 10ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα