Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ο Ορισμός των Αντιδήμαρχων του Δήμου Γρεβενών μέχρι: 31/08/2021

«Ορισμός Αντιδημάρχων».

Αριθμός Απόφασης – 888/2020 – Ο Δήμαρχος Γρεβενών Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την υπ’ αριθ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2577 / 07-11-11 , τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γρεβενών , με θητεία από: 01/09/2020 μέχρι: 31/08/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Αδάμο Ματθαίο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:  Εποπτεία και Έλεγχος των Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.  Υπογραφή χρηµατικών ενταλµάτων και των συνοδευόντων αυτά δικαιολογητικών.  Ευθύνη της λειτουργίας του Τµήµατος Προµηθειών και το σχεδιασµό των διαδικασιών για την κατάρτιση προγράµµατος προµηθειών και τη διενέργεια των αντίστοιχων διαδικασιών και την τήρηση αρχείου συµβάσεων προµηθειών.  Σύνταξη και υπογραφή όλων των µεταβολών του ∆ηµοτολογίου.  Έκδοση πράξεων πρόσληψης ή αλλαγής επωνύµου καθώς και πατρωνύµου και µητρωνύµου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.  Τον εξελληνισµό ονοµατεπωνύµου Ελλήνων του εξωτερικού, οµογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια ή παλιννοστησάντων οµογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.  Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.  Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.  Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.  Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών.  Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του. 

2. Τον κ. Κατσάλη Αλέξανδρο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:  Εποπτεία των προβλεπόμενων από τον Ο.Ε.Υ. Υπηρεσιών, ∆ράσεων και προγραµµάτων του ∆ήµου που έχουν ως αρμοδιότητα την κοινωνική µέριµνα και υγεία των δηµοτών.  Τη συνεργασία µε τα νοµικά πρόσωπα του δήµου που ασκούν αρµοδιότητες Κοινωνικής Πολιτικής.  Οργάνωση της παροχής διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη κατ’ οίκον µε την αποστολή υπαλλήλου του ∆ήµου, ιδιαίτερα σε δηµότες που έχουν την ανάγκη αυτή ή µένουν µακριά από την έδρα του ∆ήµου.  Μέριµνα για την απρόσκοπτη προσέλευση των πολιτών για εξυπηρέτηση στους δηµόσιους χώρους.  Συντονισµό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των ΚΕΠ.  Την τέλεση πολιτικών γάµων.  Την ανάπτυξη και προώθηση του εθελοντισµού για έργα και πρωτοβουλίες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.  Μεριµνά για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, την ίδρυση ή βελτίωση της λειτουργίας εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων καθώς και τη νόµιµη καλλιέργεια του φιλοζωικού ενδιαφέροντος των δηµοτών όπως προβλέπουν οι διατάξεις, χωρίς τη ρύπανση δηµοτικών χώρων.  Εποπτεία και ευθύνη των κοιµητηρίων.  Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.  Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.  Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.  Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών.  Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.

3. Τον κ. Κιάκα Ζήση καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Εμπορίου και Αγροτικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:  Μεριµνά θεµάτων πρωτογενούς τοµέα (αγροτικής ανάπτυξης-κτηνοτροφίας).  Ευθύνη προστασίας και διαχείρισης των δασικών εκτάσεων, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.  Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.  Λειτουργία των δηµοτικών και λαϊκών αγορών, εµποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.  Ευθύνη χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου.  Θέµατα προβολής και έκδοσης πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκµετάλλευσης, οργανισµού, φορέα.  Ευθύνη του τοµέα του τουρισµού µε βάση τον σεβασµό στο περιβάλλον, την ιστορία και την παράδοση.  Ευθύνη για την προετοιµασία τη συµµετοχή του ∆ήµου ή άλλων φορέων τουρισµού στις εκθέσεις.  Ευθύνη για την προετοιμασία και την οργάνωση συνεδρίων που αφορούν τον τουρισµό, την υποβολή προτάσεων για την εκπόνηση µελετών σχετικών µε τον τοµέα αυτό.  Ευθύνη της προβολής του ∆ήµου µέσω του διαδικτύου.  Συνεργασία και τον συντονισµό µε τους αρµόδιους φορείς, οργανισµούς, ΝΠΙ∆, συλλόγους, ιδιώτες για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, την επίλυση θεµάτων σχετικών µε την αξιολόγηση ιδεών για την ανάπτυξη του τουρισµού.  Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.  Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.  Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.  Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών και στις Ορεινές Κοινότητες.  Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.  

4. Τον κ. Μπόλη Δημήτριο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού , Παιδείας και Αθλητισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:  Προστασία, προβολή και ανάδειξη των µουσείων, των µνηµείων, των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και τον εν γένει τοπικό πολιτισµό και τα πολιτιστικά αγαθά του ∆ήµου.  Ευθύνη για τον σχεδιασµό, την εισήγηση και τη µέριµνα για τη δηµιουργία µουσείων, µνηµείων, για την επισκευή συντήρηση και επισκευή παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο ∆ήµο από τρίτους.  Προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  Οργάνωση και έλεγχος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συντονισµό εκδηλώσεων ∆ήµου και αρµοδίου ΝΠ καθώς και διάθεση αιθουσών και χώρων ∆ήµου σε φορείς ή φυσικά πρόσωπα για οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.  Ευθύνη οργάνωσης των εθνικών και τοπικών επετειακών εκδηλώσεων του ∆ήµου.  Επιχορήγηση ΝΠ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του ∆ήµου.  Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Μουσικών Σχολών/Ωδείων κλπ.  Ευθύνη για οργάνωση επιτροπών και τον συντονισµό τους για την ονοµασία οδών-πλατειών, αρίθµηση και οδοσήµανση.  Εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των χορευτικών τµηµάτων του ∆ήµου και των δηµοτικών χορωδιών.  Εποπτεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και κάθε άλλο θέµα παιδείας του ∆ήµου.  Εποπτεία και τον συντονισµό της εύρυθµης λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.  Μέριµνα και έγκριση µεταφοράς µαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης καθώς και των µαθητών σχολείων ειδικής αγωγής.  Μέριµνα για ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.  Μέριµνα θεµάτων που αφορούν τη δια Βίου Μάθηση.  Τήρηση κανόνων υγιεινής στα σχολεία.  Εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων.  Ευθύνη συντήρησης και ανάπτυξης, παρακολούθησης και λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου.  Ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία προγραµµάτων “Άθλησης για όλους”.  Οργάνωση και έλεγχος και συντονισµός αθλητικών εκδηλώσεων και διάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων σε φορείς ή φυσικά πρόσωπα.  Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.  Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.  Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.  Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών.  Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.

5. Τον κ. Πέτρου Χρήστο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:  Καθαριότητα οδών, πλατειών, πεζοδρόµων, πάρκων, παρτεριών, οικοπέδων, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, αλσών, ποταµών και ρεµάτων.  Εποπτεύει το προσωπικό και τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.  Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την αποκοµιδή των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών.  ∆ιαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων του ∆ήµου και την εναπόθεσή τους στους προβλεπόµενους νόµιµους χώρους.  Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.  Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.  Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.  Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του. Κατά τόπον αρµοδιότητες:  Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Θ. Ζιάκα.  ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Θ. Ζιάκα.  Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα Θ. Ζιάκα.  Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα.  Μέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει διατεθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Θ. Ζιάκα.  Εποπτεία και έλεγχος των προµηθειών της ∆ηµοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα.  Συνεργασία µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβληµάτων εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα.  Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της ∆ηµοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα.  Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα.  Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών και Θ. Ζιάκα.

6. Τον κ. Πασχαγιαννίδη Αχιλλέα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:  Οργάνωση υπηρεσιών ∆ήµου και Επιχειρήσεων.  ∆ιαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των εν γένει θεµάτων που συνδέονται µε χρηµατοδοτήσεις στα πλαίσια προγραµµάτων χρηµατοδότησης.  Αναβάθµιση των υπηρεσιών µηχανοργάνωσης του Δήµου.  Προγραµµατισµός παρεµβάσεων σε προβλήµατα του ∆ήµου.  Οργάνωση δικτύου Wi-Fi και σχεδιασµού κάλυψης σήµατος tv στο σύνολο του ∆ήµου και των αντίστοιχων αναµεταδοτών. Και Ευθύνη για τη σύνταξη µελέτης για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και άλλους φορείς.  Συνεργασία µε τους προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων για θέµατα οργάνωσης και σχεδιασµού.  Συνεργασία µε Ο.Τ.Α της χώρας για θέµατα σχεδιασµού έργων.  Μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης.  Έκδοση οικοδοµικών αδειών.  Έλεγχος αυθαίρετων κατασκευών.  Εφαρµογή ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών σχεδίων.  Σύνταξη Πράξεων Εφαρµογής.  Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.  Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.  Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.  Εποπτεία και ευθύνη του πολεοδοµικού σχεδιασµού και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδοµικών µελετών, τοπογραφικών εφαρµογών, οικοδοµικών αδειών και ελέγχου αυθαιρέτων, τεχνικού αρχείου- γραµµατείας.  Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.  Προβαίνει στον έλεγχο της λειτουργίας της μαθητικής εστίας του Δήμου Γρεβενών. Κατά τόπον αρµοδιότητες:  Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών.  ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών.  Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών.  Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών.  Μέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει διατεθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών.   Εποπτεία και έλεγχο των προµηθειών της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών.  Συνεργασία µε τους Προέδρους της ∆ηµοτικής Κοινότητας και των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβληµάτων εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών.  Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών.  Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών.  Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών.

7. Τον κ. Τριγώνη Χρήστο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:  Η µελέτη και υλοποίηση έργων και συγκεκριµένα: α. οι αρχιτεκτονικές µελέτες, ο ενεργειακός και βιοκλιµατικός σχεδιασµός, οι µελέτες ανέγερσης δηµοτικών κτηρίων και διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων, ο επιχειρησιακός σχεδιασµός των τεχνικών υπηρεσιών. β. οι κατασκευές και συντηρήσεις δηµοτικών κτηρίων, τα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων, η ανέγερση και συντήρηση σχολικών κτηρίων, η συντήρηση και αναβάθµιση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. γ. ο κυκλοφοριακός σχεδιασµός, τα θέµατα εξυπηρέτησης πεζών και προσβασιµότητας Αµεα, η οδοποιία και η οδική σήµανση, η φωτεινή σηµατοδότηση, η έκδοση αδειών κατασκευής δικτύων, ο έλεγχος της κατάστασης των οδών για την επισκευή και τη συντήρησή τους.  Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει µέτρα και δράσεις που αφορούν τον τοµέα της πολιτικής προστασίας.  Αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών και περιστατικών (πυρκαγιές, πληµµύρες, σεισµοί, φυσικές καταστροφές κλπ).  Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.  Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.  Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.  Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του ∆ηµοτικού Ηλεκτροφωτισµού.  Εφαρµογή µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου.  Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του. Κατά τόπον αρµοδιότητες:  Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Ηρακλεωτών.  Την Διοίκηση και Διαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη Δημοτική Ενότητα.  Την Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.  Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του Δήμου εντός της Δημοτικής Ενότητας.  Την Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στη Δημοτική Ενότητα.  Την Εποπτεία και έλεγχο των προμηθειών της Δημοτικής Ενότητας.  Την Συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων της Δημοτικής Ενότητας.  Την υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλεωτών.  Την Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας.  Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Ηρακλεωτών.

8. Τον κ. Τσικούρα Νικόλαο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Πρασίνου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:  Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες συντήρησης των Δημοτικών Κτιρίων, Εγκαταστάσεων και Οδών.  Εποπτεύει και Συντονίζει το εργατοτεχνικό προσωπικό.  Λειτουργία και συντήρηση σιντριβανιών.  Κλάδεµα όλων των δέντρων, θάµνων, δενδροστοιχιών του ∆ήµου και αποκοµιδή αυτών. 5. Εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες του Γραφείου Κίνησης Οχηµάτων.   Οργάνωση, διαχείριση, λειτουργία και εποπτεία της διαδικασίας παραλαβής και εφοδιασµού των οχηµάτων µε καύσιµα όπως πετρέλαια, βενζίνες και λιπαντικά.  Αποµάκρυνση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων.  Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.  Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.  Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.  Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του. Κατά τόπον αρµοδιότητες:  Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κοσµά.  ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κοσµά.  Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κοσµά.  Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά.  Μέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει διατεθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κοσµά.  Εποπτεία και έλεγχος των προµηθειών της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά.  Συνεργασία µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβληµάτων εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά.  Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά.  Την ορθή διαχείριση, εποπτεία και διοίκηση της λειτουργίας της βιβλιοθήκης και της υποδομής στην οποία αυτή φιλοξενείται, της Κοινότητας Μεγάρου, της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά.  Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά.  Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών και Αγίου Κοσµά.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Πασχαγιαννίδη Αχιλλέα τις αρμοδιότητες αυτού ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αδάμος Ματθαίος και το αντίστροφο.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπόλη Δημήτριου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσάλης Αλέξανδρος και το αντίστροφο.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τριγώνη Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κιάκας Ζήσης και το αντίστροφο.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πέτρου Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσικούρας Νικόλαος και το αντίστροφο.

 

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αδάμο Ματθαίο.

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών.

 

Ο Δήμαρχος Γρεβενών Γεώργιος Δασταμάνης