Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Πρόσκληση Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020, με τις υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 17η τακτική  συνεδρίαση    του   Δημοτικού    Συμβουλίου  Γρεβενών,  που    θα   γίνει στις   4 Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Γρεβενών.  Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, επισημαίνοντας ότι εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  
Θέμα     1ο Επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Κοινότητα Κυδωνιών του Δήμου Γρεβενών
 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Θέμα    2ο Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 29.373,76€ από πιστώσεις των Υπουργείων Οικονομικών – Μετανάστευσης και Ασύλου για καταβολή ενιαίου τέλους για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020, στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και έγκριση του 8ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    3ο Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης “Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5048963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονίας 2014-2020”, αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 900.000,00€ και έγκριση του 9ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     4ο Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης “Ενεργειακή αναβάθμιση παλαιού Δασαρχείου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5050063 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονίας 2014-2020”, αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 165.000,00€ και έγκριση του 10ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     5ο Κατανομή επιχορήγησης ποσού 87.100,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Γ΄ κατανομή έτους 2020)
Θέμα     6ο Ένταξη παροχών ΔΕΔΔΗΕ στον Πολλαπλό Λογαριασμό Δήμου Γρεβενών της ΔΕΗ Α.Ε. και εκκαθάρισή του από αλλότριες παροχές
Θέμα     7ο Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Κρανιάς του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2020 (αίτηση κ. Χρυσή Ευθυμίας του Στεργίου)
Θέμα     8ο Συναινετική λύση της σύμβασης του Δημοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Κρανιάς Δήμου Γρεβενών (αίτημα Ευθυμίας Χρυσή του Στέργιου) και έγκριση για την εκ νέου εκμίσθωση του
Θέμα     9ο Παράδοση μισθωμένου Δημοτικού Καταστήματος στην Κοινότητα Αβδέλλας Δήμου Γρεβενών και έγκριση για την εκ νέου εκμίσθωση του
Θέμα   10ο Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Γρεβενών
Θέμα   11ο Εξέταση αιτήματος της εταιρίας Vspring Ltd για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων της Κοινότητας Ποντινής με σκοπό την ανέγερση Φωτοβολταϊκού Σταθμού
Θέμα   12ο Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πολυδένδρου του Δήμου Γρεβενών
Θέμα   13ο Εξέταση  αιτήματος  του  κ.  Σαρουσαββίδη Παύλου   για παραίτηση από τη σύμβαση μίσθωσης της   Δημοτικής Έκτασης εμβαδού 1.131,11 τ.μ. που βρίσκεται στον συνοικισμό Κέντρου του Δήμου  Γρεβενών
Θέμα   14ο Εκμίσθωση Δημοτικής Σιταποθήκης Κοινότητας Ροδιάς 
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα   15ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση – Συντήρηση Δημοτικών Χώρων (έτους 2020)”
 
Ειδικά θέματα 
Θέμα   16ο Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Γρεβενών Νταγκούμα Γεώργιου, για προάσπιση των εννόμων συμφερόντων και της περιουσίας του Δήμου στο Δημοτικό δασόκτημα που βρίσκεται στη θέση Κερασιά της Τοπικής Κοινότητας Ποντινής, με την άσκηση προσεπικλήσεως προς την Ιερά Μονή Αγίου Νικάνωρος – Ζάβορδας και προς το Ελληνικό Δημόσιο και την επαναφορά για συζήτηση με κλήση της με αριθμ. κατάθεσης 39/11.6.2019 στο Μον. Πρωτ. Γρεβενών, Τακτική Διαδικασία, αγωγής αναγνωριστικής κυριότητας του Δήμου Γρεβενών κατά του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κρόκου Κοζάνης σύμφωνα και με την με αριθμό 36/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου. 
 
Με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών “Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3131/Β΄/28-7-2020, αποφασίστηκε η υποχρέωση χρήσης μάσκας. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις παρακαλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση με την ατομική σας μάσκα προστασίας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: 
1. Κυδωνιών (για το 1ο θέμα)
2. Κρανιά (για το 7ο & 8ο θέμα)
3. Αβδέλλας (για το 9ο θέμα)
4. Αγίων Θεοδώρων (για το 10ο θέμα)
5. Αμυγδαλιών (για το 10ο θέμα)
6. Βατολάκκου (για το 10ο θέμα)
7. Γρεβενών (για το 10ο θέμα)
8. Καλοχίου (για το 10ο θέμα)
9. Κοσματίου (για το 10ο θέμα)
10. Μυρσίνης (για το 10ο θέμα)
11. Ποντινής (για το 10ο & 11ο θέμα)
12. Σαρακήνας (για το 10ο θέμα)
13. Μεγάλου Σειρηνίου (για το 10ο θέμα) 
14. Φελλίου (για το 10ο θέμα)
15. Πολυδένδρου (για το 12ο θέμα)
16. Κέντρου (για το 13ο θέμα)
17. Ροδιά (για το 14ο θέμα)
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Φωτεινή  Τζουβάρα
 
 

Δείτε ακόμα