Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Πέμπτη 18/6/2020

Πρόσκληση
Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020, με τις υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 18 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Γρεβενών. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, επισημαίνοντας ότι εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 1ο Επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Κοινότητα Τρικώμου του Δήμου Γρεβενών
Θέμα 2ο Παραχώρηση ατελώς πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου καθώς και τη μείωση του τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων οικονομικού έτους 2020 των Κ.Υ.Ε. του Δήμου Γρεβενών
Θέμα 3ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Αγγελικής Λιάκα του Γεωργίου)

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 4ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής για την παράδοση αρχειακού υλικού του Δήμου Γρεβενών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.)

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 5ο Έγκριση του 4ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 6ο Έγκριση του 5ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 7ο Έγκριση του 6ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 8ο Αποδοχή απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V, της πράξης «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Γρεβενών», αποδοχή χρηματοδότησης 49.988,12 € από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Γρεβενών» και έγκριση του 7ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 9ο Μείωση μισθωμάτων (στεγασμένων και μη χώρων) δημοτικών ακινήτων για το έτος 2020 στο Δήμο Γρεβενών
Θέμα 10ο Αξιοποίηση μισθωμένου Κοινοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Λάβδας Δήμου Γρεβενών (αίτημα Προέδρου Κοινότητας Λάβδας)
Θέμα 11ο Πλασματική ματαίωση της αίρεσης (ρήτρας) «περί ανεγέρσεως οικίας επί των οικοπέδων εντός τριετίας από την υπογραφή του συμβολαίου επί ποινή εκπτώσεως από την κυριότητα αυτών τα οποία και θα περιέλθουν στην κυριότητα της κοινότητας χωρίς αποζημίωση» όσον αφορά τα εκποιημένα το έτος 1977 εβδομήντα (70) οικόπεδα του Οικισμού Κοινότητας Σμίξης Γρεβενών, κατ’ άρθρο 207 ΑΚ, εξικνούμενης χρονικώς από την λήξη του κατά παράταση χρόνου ανεγέρσεως των κατοικιών και μέχρι το συνολικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρείται η αδυναμία εκδόσεως οικοδομικών αδειών»
Θέμα 12ο Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πολυδένδρου του Δήμου Γρεβενών
Θέμα 13ο Ανταλλαγή Δημοτικής έκτασης της Κοινότητας Ελευθέρου με ιδιόκτητο τμήμα αγροτεμαχίου (αίτημα Γεωργίου Ιορδανίδη του Αναστασίου)
Θέμα 14ο Έγκριση διμερούς σύμβασης για παροχή συγκοινωνιακού έργου με την εταιρεία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Γρεβενών Α.Ε.»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 15ο Συμμετοχή “επί της αρχής” του Δήμου Γρεβενών στην Ενεργειακή Κοινότητα μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικά θέματα
Θέμα 16ο Καθορισμός αμοιβής της Δικηγόρου Κοζάνης Κοσματοπούλου Μένης-Χάιδως, για άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας, ήτοι η παράσταση στις 12/06/2020, ημέρα Παρασκευή μετά από νόμιμη αναβολή από 19-04-2019 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Γρεβενών κατά τη συζήτηση των αγωγών των Ποδάρα Σταυρούλα του Δημητρίου κλπ και Βανδή Ευαγγέλου του Αργυρίου κλπ κατά του Δήμου Γρεβενών καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Θέμα 17ο Καθορισμός εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού” Δήμου Γρεβενών

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα ανακοινωθούν, τα θέματα και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθησαν στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:
1. Γρεβενών
2. Τρικώμου (για το 1ο θέμα)
3. Λάβδας (για το 10ο θέμα)
4. Πολυδένδρου (για το 12ο θέμα)
5. Ελευθέρου (για το 13ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα