Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πρόσκληση Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν,   στην   10η   τακτική συνεδρίαση   του   Δημοτικού   Συμβουλίου Γρεβενών, που   θα   γίνει στις 20 Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 12:00 μ. και λήξη 18:00. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με τηλεφωνικό μήνυμα κ.α., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα     1ο Απαγόρευση βοσκής που προκύπτει στα πλαίσια διαχείρισης του Συνιδιόκτητου Δάσους Γεωργίτσας, για την περίοδο 2020-2024

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα       2ο Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Γρεβενών έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα       3ο Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού
Θέμα       4ο Συναινετική λύση της σύμβασης του Δημοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Αηδονίων Δήμου Γρεβενών (αίτημα Δήμητρας Δολαπτσοπούλου) και έγκριση για την εκ νέου εκμίσθωση του
Θέμα       5ο Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση της δράσης “Wifi4EU – προώθηση της συνδεσιμότητας του διαδικτύου στις Τοπικές Κοινότητες”

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και συγκεκριμένα στις διατάξεις του άρθρου 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19” και προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής ειδικότερα στην 1η παράγραφο αναφέρει:

“1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.”.

       Επίσης σύμφωνα με την αριθμ. 40 Εγκύκλιο με αριθμό Πρωτοκόλλου 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) γίνεται ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων. Με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης και συγκεκριμένα στην ενότητα I. Λειτουργία συλλογικών οργάνων περίπτωση α) Συνεδρίαση δια περιφοράς.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα