Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση των ενεργειακών αναβαθμίσεων σχολικών κτιρίων Δήμου Γρεβενών – Συνεχίζονται οι δημοπρατήσεις νέων έργων

Ολοκληρώθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε το σύνολο των δημοπρατήσεων για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γρεβενών με συνολικό προϋπολογισμό έργων 3 εκατ. € που αφορούν συνολικά σε 13 σχολικές μονάδες και ειδικότερα σε αυτές του 2ου-6ου Νηπιαγωγείου, του 3ου Νηπιαγωγείου, του 4ου Νηπιαγωγείου, του 9ου Νηπιαγωγείου, του 2ου Δημοτικού, του 3ου Δημοτικού, 6ου Δημοτικού και του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών καθώς και στο 1ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο, 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο, 1ο Νηπιαγωγείο και 4ο-5ο Δημοτικό, δομές που βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΒΑΑ) Γρεβενών το οποίο επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πέραν αυτών των πολύ σημαντικών έργων για την Παιδεία και την εξοικονόμηση χρήσιμων πόρων του Δήμου, η δημοτική αρχή συνεχίζει την εκτέλεση του τεχνικού της προγράμματος με την δημοπράτηση δύο ακόμη νέων έργων.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για:

1. “ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ” προϋπολογισμού 269.500€ με ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 70/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών που αφορά την διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση,οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με χρώμα λευκό ή κίτρινο σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, των δημοτικών οδών σε όλη την γεωγραφική έκταση του Δήμου Γρεβενών και σε μήκος 195 χλμ., και

2. “ΕΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ” προϋπολογισμού 200.000€ με ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 59/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών που αφορά αφενός την κατασκευή νέων διαφόρων ειδών τεχνικών έργων και αφετέρου την επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και ανακατασκευή διαφόρων ειδών τεχνικών έργων, εντός των ορίων των Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Γρεβενών, Βεντζίων, Ηρακλειωτών, Θ. Ζιάκα, Αγ. Κοσμά, Γόργιανης και των Ορεινών Κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν προκύψει έως σήμερα, για την ασφαλή λειτουργία τους. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι εξής :

1. Εκσκαφή σε έδαφος Γ-ΗΒ ή Βραχώδες.

2. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος Γ-ΗΒ.

3. Προμήθεια δανείων υλικών κατηγορίας Ε2 & Ε3 και κατασκευή επιχωμάτων

4. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών.

5. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων.

6. Σκυροδετήσεις με C 16/20 οπλισμένων τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις, ελαφρώς οπλισμένες με πλέγμα Τ131.

7. Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής με εσχάρες : χυτοσιδηρές (τυποποιημένες) ή χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές.

8.Κατασκευή δικτύου συλλογής ομβρίων υδάτων με διάτρητους σωλήνες και επικάλυψη κροκάλα, συνολικού μήκους 1800μ

9.Κατασκευή κιγκλιδωμάτων απο γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες Φ2 ́ ́ και κοιλοδοκούς

Τα έργα χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους του Δήμου Γρεβενών ενώ οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δείτε ακόμα