Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

“1,2 εκατ. € για βελτίωση αγροτικών δρόμων από τον Δήμο Γρεβενών”

Στην δημοπράτηση του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ” προϋπολογισμού 1,2 εκατ. € προχώρησε η Δημοτική Αρχή των Γρεβενών με ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 12-3-2020.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 135/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών και αφορά σε βελτίωση και ασφαλτόστρωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων στους οικισμούς Αγίου Γεωργίου, Ελευθέρου Β΄ και Κιβωτού, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου εξυπηρετώντας τουλάχιστον 12 κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, 1168,4 στρέμματα γεωργικής γης και 81 παραγωγούς.

Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει εργασίες για να αποκτήσουν οι υφιστάμενοι δρόμοι ενιαία διατομή, την κατασκευή επιχώματος δανείων υλικών Κατηγορίας Ε4 λατομείου πάνω στην επιφάνεια της σκάφης στα σημεία που θα γίνουν τα τεχνικά, την κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκατοστών έκαστη, την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης πάχους 5 εκατοστών, την κατασκευή μικροτεχνικών όπου απαιτείται για την απορροή των όμβριων υδάτων για την αποστράγγιση της οδού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” του Υπουργείου Εσωτερικών και από ιδίους πόρους του Δήμου Γρεβενών ενώ οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Γραφείο Τύπου

Δημάρχου Γρεβενών