Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

33η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύει, να προσέλθετε στην 33η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Θέμα 1ο Έγκριση υποβολής αιτήματος για τροποποίηση απόφασης ένταξης του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020” υποέργο 1 με τίτλο: “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γρεβενών” της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γρεβενών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002316 και του σχεδίου τροποποίησης της σχετικής Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ)

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο Αποδοχή ποσού 43.550,00€, συμπληρωματική κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κ.Α.Π. έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης των σχολείων και έγκριση του 43ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 3ο Έγκριση του 44ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 4ο Επιβολή προστίμου σε κτηνοτρόφους για αυθαίρετη βοσκή στην Κοινότητα Δοτσικού
Θέμα 5ο Καθορισμός Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2020 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Γρεβενών
Θέμα 6ο Συζήτηση αιτήματος Ε.Π.Σ. Γρεβενών και ανάκληση της αριθμ. 39/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών
Θέμα 7ο Έγκριση ή μη εκμίσθωσης τμήματος Δημοτικού Χώρου (πρώην οικόπεδο Εθνικής Τράπεζας) Δήμου Γρεβενών (Αίτημα της «Λαΐτσος Ι.-Καραγιάννης Ν. -Σιούλας Ι. Ο.Ε.» και λοιπών ενδιαφερομένων)
Θέμα 8ο Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Κυπαρισσίου Δήμου Γρεβενών
Θέμα 9ο Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Νυχτερινή φύλαξη της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών, του αμαξοστασίου του Δήμου Γρεβενών”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 10ο Έγκριση – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης «Γεωλογική μελέτη Κοιμητηρίων Τ.Κ. Αλατόπετρας»
Θέμα 11ο Γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2020.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

Δείτε ακόμα