Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

32η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύει, να προσέλθετε  στην  32η  τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που  θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Θέμα     1ο Έγκριση προγράμματος Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2019
 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Θέμα      2ο Έγκριση του 41ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα      3ο Έγκριση του 42ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα      4ο Κατανομή επιχορήγησης ποσού 87.100,00€ από το Υπουργείου Εσωτερικών, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Δ΄ κατανομή έτους 2019)
Θέμα      5ο Επιβολή προστίμου σε κτηνοτρόφους για αυθαίρετη βοσκή στην Κοινότητα Δοτσικού
Θέμα      6ο Έγκριση της απ’ ευθείας εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου εμβαδού 20 τ.μ. της Κοινότητας Ταξιάρχη στον συνεταιρισμό  με την επωνυμία «Κοινό Ταμείο Διοίκηση, Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Αγρο-Δασοκτήματος Σαδοβίτσα Ταξιάρχη Γρεβενών – Παραγωγικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» 
Θέμα      7ο Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασία απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Γρεβενών”
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα     8ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου  «Κατασκευή και βελτίωση ποτιστρών του Δήμου» (Α.Μ. 100/2018)
Θέμα     9ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου  «Αντικατάσταση φωτιστικών πλατείας Αιμιλιανού» (Α.Μ. 12/2017)
Θέμα   10ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου  «Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)» (Α.Μ. 40/2017)
Θέμα   11ο Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου  «Συντήρηση επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο ομβρίων» (Α.Μ. 37/2013)
Θέμα   12ο Υλοτομία του Δ.Τ. 6 του Δημοτικού δάσους Κληματακίου για κάλυψη ατομικών αναγκών της Κοινότητας Κληματικίου
Θέμα   13ο Υιοθεσία Χώρων Πρασίνου
 
Ειδικά Θέματα 
Θέμα   14ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021
Θέμα   15ο Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών Σαραφιανού Δημήτριου του Παναγιώτη, για τη στήριξη και κατάθεση αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής ενώπιον του ΣτΕ κατά της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών έργων Μικρού Υδροηλεκτρικού έργου συνολικής ισχύος 3,2 MW ΣΤΟΝ Π. Βενέτικο στη θέση Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. Σπηλαίου & Τρικώμου Δ.Ε. Θεόδωρου Ζιάκα, Δήμου Γρεβενών, Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου. 
 
 
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Φωτεινή  Τζουβάρα