Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

31η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύει, να προσέλθετε στην 31η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Θέμα 1ο Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Εισηγητής: Πέτρου Χρήστος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
Θέμα 2ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) και του Δήμου Γρεβενών με αντικείμενο: «Ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Γρεβενών από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.».

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Έγκριση του 36ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 4ο Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Σαρακήνας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014 – 2020: 0011003878 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 Μέτρο 19: “Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER 2014-2020»), αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 120.000,00 € και έγκριση του 37ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 5ο Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Δασική αναψυχή στη θέση “ΛΑΤΝΑ” Ελεύθερου και ανάδειξη μονοπατιού “ΠΑΛΑΙΟΚΝΙΔΗ – ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ” Κνίδης, Δήμου Γρεβενών» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014 – 2020: 0011237440 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 Μέτρο 19: “Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER 2014-2020»), αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 78.900,00 € και έγκριση του 38ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 6ο Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Βελτίωση των υποδομών του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Γρεβενών» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014 – 2020: 011022046, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 Μέτρο 19: “Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER 2014-2020»), αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 32.988,96 € και έγκριση του 39ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 7ο Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Τουριστικός οδηγός Δήμου Γρεβενών» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014 – 2020 : 0011050841 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 Μέτρο 19: “Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER 2014-2020»), αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 22.840,00 € και έγκριση του 40ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 8ο Καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης των Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στα Δημοτικά Συμβούλια καθώς και των δικαιούχων για την αποζημίωση αυτή
Θέμα 9ο Συζήτηση αιτήματος Ε.Π.Σ. Γρεβενών και ανάκληση της αριθμ. 39/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 10ο Διαβίβαση στοιχείων αναφορικά με το έργο με τίτλο “Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα”
Θέμα 11ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Φύτευση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων» (Α.Μ. 4/2017)
Θέμα 12ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών» (Α.Μ. 43/2013)
Θέμα 13ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού ορεινού δικτύου Δήμου Γρεβενών» (Α.Μ. 52/2017)
Θέμα 14ο Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας του Δήμου Γρεβενών (Ασφαλτικά)» (Α.Μ. 8/2015)
Θέμα 15ο Υλοτομία Δημοτικού δάσους Μυρσίνας για κάλυψη ατομικών αναγκών οικισμού Μυρσίνας Κοινότητας Μυρσίνας

Ειδικά Θέματα
Θέμα 16ο Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας με θέμα: Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων, «Το παράδειγμα των Γρεβενών»
Θέμα 17ο Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Γρεβενών και Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου «IT CULTURE» στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020
Θέμα 18ο Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη Ζυγούρη του Κωνσταντίνου, Νομικό Σύμβουλο της Κ.Ε.Δ.Ε., για μελέτη και γνωμοδότηση αναφορικά με την υπόθεση των οικοπέδων που δημοπρατήθηκαν στην πρώην Κοινότητα Σμίξης του Δήμου Γρεβενών και τον όρο της τριετούς δόμησης που συμπεριλήφθηκε στους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου.
Θέμα 19ο Ολοκλήρωση Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)” Β’ ΦΑΣΗ, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση 2014-2020”
Θέμα 20ο α) Μετονομασία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.) Δήμου Γρεβενών (όπως προβλέπονταν από το Ν. 3852/2010, άρθρο 78), σε Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (Σ.Ε.Μ.Π.) Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 και το άρθρο 79.
β) Αντικατάσταση στον Κανονισμό Λειτουργίας, όλων των σημείων από Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ) σε Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (Σ.Ε.Μ.Π.) και
γ) Τροποποίηση των άρθρων του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Ε.Μ., και την εναρμόνιση του στις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4555/2018

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

Δείτε ακόμα