Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΕΝΕΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΕΝΕΤΙΚΟ
Γρεβενιώτες, Γρεβενιώτισσες 
Είμαστε εντελώς αντίθετοι και ζητούμε  να μην γίνει το μικρό υδροηλεκτρικό έργο συνολικής ισχύος 3,2 MW στον ποταμό Βενέτικο μεταξύ Σπηλαίου και Τρικώμου, ενός τέτοιου έργου που θα προκαλέσει αλλοίωση του περιβάλλοντος στην προστατευμένη περιοχή Δικτύου NATURA και ονομασία «Όρη Όρλιακας και Τσούργιακας».
Με την κατασκευή αυτού του φράγματος και ακόμη 25!! που είναι στη διαδικασία αδειοδότησης, θα διαταραχθούν τα φυσικά οικοσυστήματα και  θα επέλθει μεγάλη αισθητική και περιβαλλοντική υποβάθμιση του ρου στην συγκεκριμένη περιοχή αλλά και συνολικά στον Βενέτικο.Θέλουμε να διατηρήσουμε και να παραδώσουμε ανέπαφο τον τόπο μας, τα πανέμορφα Γρεβενά, στις επόμενες γενιές χωρίς καμία παρέμβαση στο περιβάλλον στο όνομα του κέρδους. Εφιστούμε την προσοχή σε όλη την κοινότητα και τους κοινωνικούς φορείς των Γρεβενών να αντιληφθούν την επικινδυνότητα της κατάστασης να συσπειρώσουμε τις δυνάμεις μας και να αντιδράσουμε συντομισμένα για να αποτρέψουμε το επικείμενο έγκλημα εις βάρος του φυσικού πλούτου του τόπου μας
ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ
        ΕΔΑΦΟΣ
Θα παρατηρηθεί  σημαντική ποιοτική μεταβολή, όπου μια χερσαία έκταση και ένας ποτάμιος υγρότοπος μετατρέπονται σε λιμναίο βιότοπο, ενώ το προηγούμενο φυσικό περιβάλλον μετατρέπεται κατά μεγάλο ποσοστό σε ανθρωπογενές.
Αναμένεται πιθανή αλλοίωση του εδάφους από τη διάνοιξη δανειοθάλαμου για την απόληψη υλικών.
Μεταβολή στη μορφολογία του εδάφους από την κατασκευή τόσο του ορύγματος του ταμιευτήρα όσο και του ίδιου του φράγματος 
Κατά την πλήρωση του ταμιευτήρα μπορεί να προκληθούν κάποιες σεισμικές δραστηριότητες ή κατολισθήσεις, ενώ από την άνοδο του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή του ταμιευτήρα μπορούν να προκληθούν στατικά προβλήματα.
Μεταβολή της μορφολογίας του εδάφους από τις προαναφερθείσες κατασκευές.
ΝΕΡΟ¬-ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Μεταβολή της ποσότητας του νερού στα κατάντη του φράγματος με εναλλαγές περιόδων ξηρασίας και πλημμυρών.
Επιβράδυνση της ροής του ποταμού στο φράγμα και επιτάχυνση της ροής του κατάντη του φράγματος.
Έντονες αυξομειώσεις της στάθμης του ταμιευτήρα, διαφορετικές από αυτές που σημειώνονται σε μια φυσική λίμνη.
Μεταβολές στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.
3(!) υδροηλεκτρικά σε πέντε χιλιόμετρα στην συγκεκριμένη περιοχή
Απουσία κεντρικής μελέτης που να συνυπολογίζει τη φέρουσα ικανότητα του Βενέτικου σε σχέση με τα υπάρχοντα φράγματα και αυτά που  σχεδιάζουν να κάνουν
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Το νερό που υπερχειλίζει από το φράγμα είναι «φτωχό» σε φερτές ύλες λόγω της κατακράτησης των υλών αυτών στο φράγμα, με αποτέλεσμα τη διάβρωση της παλιάς κοίτης του ποταμού.
Τα αναπτυσσόμενα αναερόβια βακτήρια μπορούν να μετατρέψουν τον αβλαβή ανόργανο υδράργυρο, που προϋπάρχει στο έδαφος, σε μεθυλυδράργυρο που είναι τοξικός και βιοσυσσωρεύσιμος 
Μπορεί να παρατηρηθεί μείωση του διαλυμένου οξυγόνου και αλλαγή στη θερμοκρασία του νερού, όπου το νερό της λίμνης στα ανώτερα στρώματα είναι πιο ζεστό λόγω της στασιμότητας, ενώ το πιο κρύο νερό βυθίζεται και είναι φτωχότερο σε οξυγόνο. 
ΠΑΝΙΔΑ
Ευνοούνται νέα είδη ιχθυοπανίδας κυρίως λιμναίας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται αναταραχή με μείωση έως και εξαφάνιση της πρότερης ποτάμιας σπάνιας ιχθυοπανίδας. Οι λόγοι αφορούν στις αλλαγές της θερμοκρασίας του νερού.
Απομάκρυνση πουλιών λόγω ηχορύπανσης
Εξαφανίζονται ή μειώνονται αισθητά τα ψάρια κατάντη του φράγματος εξαιτίας της εκεί μικρής παροχής του νερού
Το φράγμα και η δεξαμενή αποτελούν εμπόδιο για τη μετανάστευση των ψαριών είτε στα ανάντη είτε στα κατάντη.
ΤΟΠΙΟ
Παρατηρείται σημαντική σημειακή αλλαγή και τομή του τοπίου, όπου από φυσικό τοπίο μετατρέπεται σε κάποια σημεία του σε ανθρωπογενές(τσιμεντοποίηση, καλωδιοποίηση, διάνοιξη μεγάλων δρόμων. Το διαμήκες, δαιδαλώδες και άγριο ποτάμιο τοπίο, μετατρέπεται σε λιμναίο με τη μειωμένη ροή του νερού και με την πολλές φορές διαβρωμένη κοίτη του ποταμού να αλλοιώνει σημαντικά το τοπίο μέχρι και το σημείο της εκβολής του.
Με την κατασκευή του πυρηνα του φράγματος από  σκυροδέματος μηκος 70 μετρων και υψους 15 αλλοιώνεται ένα περιβάλλον παρθένο και σταματούν οι οικοτουριστικές δραστηριότητες καγιακ, ραφτινκγ, περιηγηση στην κοίτη κλπ.
ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ
Η κατασκευή ταμιευτήρα συνεπάγεται αλλαγή του τοπικού υδρολογικού κύκλου με συνέπεια την αύξηση της υγρασίας. Είναι δε σύνηθες το φαινόμενο της πρωινής ομίχλης στη λίμνη.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ
Η παραγωγή ρεύματος του συγκεκριμένου υδροηλεκτρικού και των άλλων που έχουν γίνει στον ΒΕΝΕΤΙΚΟ και αυτά που εχουν αδειοδοτηθεί να γίνουν, θα στερήσουν το ποτάμι από τα φυσικά του χαρακτηριστικά θα το μετατρέψουν σε λίμνη-χαβούζα για μια ενέργεια που αν και είναι υπερπλεονασματική (ο στόχος έχει πιαστεί από το 2013) σε σχέση με την εγκατεστημένη ισχύ που χρειαζόμαστε σαν εθνικό σύστημα ενέργειας, επιδοτείται αδρά εγγυώντας την δικιά τους κερδοφορία και τη δική μας ενεργειακή εξάρτηση και φτώχεια
Για να αντιληφθούμε πιο σφαιρικά το ενεργειακό ζήτημα, βρισκόμαστε κοντά στο τέλος της αντίστροφης πορείας που ξεκίνησε το 1999 με την αρχή   της   «απελευθέρωσης»   της   αγοράς   ηλεκτρικής   ενέργειας,   η   οποία οδηγεί στην κατάργηση του αυτόνομου ηλεκτροδοτικού συστήματος της χώρας (κατά 70% αυτάρκες μέχρι τη δεκαετία του 80) και στην ενοποίησή του με τα ευρωπαϊκά.
Το μοντέλο αυτό επέλεξε η Ε.Ε.  για τη δημιουργία της «ενιαίας εσωτερικής αγοράς ενέργειας» Για   να   πετύχει   τον   στόχο   της   ενοποίησης,   η   Ε.Ε.   διέλυσε   τη   δομή   των συστημάτων   ηλεκτροδότησης,   τα   οποία   είχαν   διαμορφωθεί   από   τα   μέσα   του 20ου αιώνα ως καθετοποιημένες – κυρίως   δημόσιες –   μονοπωλιακές επιχειρήσεις   κοινής   ωφέλειας,   διαμόρφωσε   νέες   αγορές,   προώθησε   τη διασύνδεση των εθνικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ τους και μετέφερε τον   έλεγχο   των   ηλεκτροδοτικών   συστημάτων  από   την   κρατική   εξουσία   στις αγορές που ελέγχονται από ”ανεξάρτητες” ρυθμιστικές αρχές (ΡΑΕ)
Στις αλλαγές αυτές ο ρόλος των ΑΠΕ ήταν καθοριστικός
Με   τις   ρυθμίσεις   ευρωπαικών οδηγιών για   την   κατά   προτεραιότητα πρόσβαση της ενέργειας από ΑΠΕ στα δίκτυα, τον υποχρεωτικό στόχο αύξησης του μεριδίου των ΑΠΕ σε 20% και την κατάρτιση εθνικού σχεδίου ανάπτυξης των ΑΠΕ, η λειτουργία αυτή περιόρισε δραστικά τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα και την ενεργειακή αυτονομία των χωρών – μελών της Ε.Ε. Παράλληλα με αφορμή την κλιματική αλλαγή και το νέο αφήγημα της ”πράσινης ανάπτυξης” έχει επιβληθεί ένα κατ’επίφαση πλαφόν στο δικαίωμα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα κάθε χώρας, το οποίο έχει εξελιχθεί σε γιγαντιαία κερδοσκοπική χρηματιστηριακή φούσκα.Έτσι οδηγούν τη χώρα, με οικολογικές προφάσεις, σε πλήρη απολιγνιτοποίηση, καταδικάζοντας τη Δυτική Μακεδονία σε οικονομικό μαρασμό και την χώρα ολόκληρη σε ενεργειακή εξάρτηση, καθότι ο λιγνίτης θα αντικατασταθεί από ακριβό εισαγόμενο φυσικό αέριο και όχι από τις ήδη υπάρχουσες υπερπλεονασματικές αλλά μεταβλητής ενέργειας ΑΠΕ.
Η ενεργειακή φτώχεια   που   μαστίζει   τη   χώρα   αποδίδεται   αορίστως   στην οικονομική  κρίση, τον οπισθοδρομικό κρατισμό και την υπερχρεωμένη ΔΕΗ(στοχευμένα τα τελευταία χρόνια δουλεύει στο 50% της απόδοσης της, πληρώνει υπέρμετρα πρόστιμα λόγω μη αναβάθμισης και πουλάει το ρεύμα σε βιομήχανους και ιδιωτικές εταιρείες φθηνότερα του κόστους) και όχι στην   εφαρμοσμένη   πολιτική   της απελευθέρωσης της ενέργειας  και την μετατροπή της σε εμπόρευμα (η   τιμή   της ηλεκτρικής   ενέργειας αυξήθηκε   κατά   95,79%   μόνο   μέσα   στη   πενταετία   των μνημονίων σύμφωνα με έκθεση της   Τράπεζας   της   Ελλάδας).   Παρ’όλα αυτά το μέλλον προμηνύεται ακόμη δυσκολότερο καθώς η ενοποίηση   της   ελληνικής   αγοράς   με   τις   ευρωπαϊκές   και η πλήρης ιδιωτικοποίηση της θα φέρει κι άλλες αυξήσεις, με λογαριασμούς ευρωπαικούς αλλά μισθούς και συντάξεις ελληνικούς.
 
-ΟΧΙ στο υδροηλεκτρικό φράγμα μεταξύ Τρικώμου και Σπηλαίου και στα 25 ακόμη φράγματα που εκκρεμούν να δωθούν άδειες στην ευρύτερη περιοχή
-ΟΧΙ στη περιβαλλοντική καταστροφή του πολύτιμου ορεινού μας όγκου
-ΟΧΙ στην λεηλασία της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς μας στο βωμό του κέρδους
-ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση του ρεύματος και την ενεργειακή εξάρτηση
-ΝΑΙ στην υπεράσπιση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (ψάρεμα, τουρισμός, πεζοπορία)που θα σαρωθούν απ τα φράγματα και τις ανεμογεννήτριες 
-ΝΑΙ στην εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με κεντρικό σχεδιασμό, ενιαίο και δημόσιο φορέα διαχείρισης, με σεβασμό πάντα στις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις
-ΝΑΙ στην αναγκαία παραμονή (εκσυγχρονισμός,ανανέωση φίλτρων, αποκατάσταση ανοιχτής γης και επίστροφή στους κατοίκους για καλλιέργεια) κάποιων λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ενέργειας, χωρίς το ακριβό εισαγόμενο φυσικό αέριο
-ΝΑΙ στην υπεράσπιση του ρεύματος ως κοινωνικό αγαθό προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας
 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ-ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ-ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ