Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Δεσκάτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Δεσκάτη 2 Σεπτεμβρίου 2019 Αριθμ. Πρωτ: 6023

Θέμα: Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων
ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2019

0 Δήμαρχος Δεσκάτης Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους του 2011 όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 3465, τ.Β,28-12-2015 για τον Δήμο Δεσκάτης , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 5.852 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Δεσκάτης έχει Δύο (02) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (04) Αντιδήμαρχοι.
8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 46/β/16-01-13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (ΦΕΚ 436/τ.Β/21-2-2014, ΦΕΚ 3149/Β΄/11-092017, ΦΕΚ 372/Β΄/12-02-2019
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Δεσκάτης με θητεία από 02-9-2019 μέχρι 01-09-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1. τον κ Τέγο Βασίλειο του Γεωργίου .
α. καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Δήμου Δεσκάτης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως: – την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης. – την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών – τη λειτουργία των ΚΕΠ, – τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, – τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
2. Τεχνικών Έργων
και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.
3. Την εποπτεία και ευθύνη μηχανολογικού εξοπλισμού
Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και , ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού των μηχανημάτων έργων και οχημάτων του Δήμου α) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των μηχανημάτων του Δήμου β) Υπεύθυνος Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
4. Την εποπτεία των σφαγείων
– Επίβλεψη λειτουργίας σφαγείων – Εποπτεία χώρων σφαγείων
5. Δημοτική Συγκοινωνία
6. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου
– τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. – τη σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα. – τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος – την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή – τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών – τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης. – την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001) – γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. 7. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού

β. κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δήμου Δεσκάτης για τη Δημοτική Ενότητα Δεσκάτης , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας. δ) Την ευθύνη των χώρων και της λειτουργίας των παιδικών χαρών ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

2. τον κ. Ορφανίδη Χαράλαμπο του Κων/νου
α. καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Δήμου Δεσκάτης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και ποιότητας ζωής
– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της
οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο – την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου – το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας – Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα – Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
2.Την εποπτεία και ευθύνη του Περιβάλλοντος
– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου – Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, Θεμάτων σχετικά με ύδρευση- άρδευση.
3. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως
– τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας) -τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
β. κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δήμου Δεσκάτης για τη Δημοτική Ενότητα Χασίων , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

3. τον κ. Τσιάκαλο Γεώργιο του Κων /νου
α. καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Δήμου Δεσκάτης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Παιδείας, πολιτισμού, και νεολαίας και ιδίως:
– τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. – τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
2. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:
– την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση. – την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
3. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
– Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων 4. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως – Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας 5. Αθλητισμού και ιδίως: -την εποπτεία των χώρων άθλησης – τις αρμοδιότητες του αθλητισμού
β. κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δήμου Δεσκάτης για τη Δημοτική Ενότητα Δεσκάτης , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 4. την κ. Ανδρώνη Αρετή του Γεωργίου

α. κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δήμου Δεσκάτης για τη Δημοτική Ενότητα Χασίων , και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση Δημάρχου , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Χασίων (εκτός πιστοποιητικών Δημοτολογίου και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας) ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. ζ) Μεριμνά για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων η) την ευθύνη των χώρων και της λειτουργίας των παιδικών χαρών θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα: – της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων – της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων – Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του
Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Τέγου Βασιλείου , που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιάκαλος Γεώργιος του Κων/νου
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσιάκαλου Γεωργίου του Κων/νου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Τέγος Βασίλειος του Γεωργίου
γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Ορφανίδη Χαραλάμπου του
Κων/νου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Ανδρώνη Αρετή του Γεωργίου ,
δ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Ανδρώνη Αρετής του Γεωργίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ορφανίδης Χαράλαμπος του Κων/νου
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τέγος Βασίλειος του Γεωργίου που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιάκαλο Γεώργιο του Κων/νου.
ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δεσκάτης και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ο Δήμαρχος
Κορδίλας Δημήτριος