Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 22 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο Συμπλήρωση της αριθμ. 362/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση του κανονισμού για τη χορήγηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ, Ειδικών Κατηγοριών κ.α., σύμφωνα με απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Δήμου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5044887 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 515.000,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έγκριση του 17ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 3ο Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Δήμου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5044891 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 284.500,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έγκριση του 18ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 4ο Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5044895 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 48.300,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έγκριση του 19ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 5ο Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Δήμου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5044897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 472.240,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έγκριση του 20ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 6ο Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου – 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5044898 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 291.800,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έγκριση του 21ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 7ο Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5029828 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 1.500.000,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έγκριση του 22ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 8ο Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας και έγκριση του 23ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 9ο Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Κνίδης του Δήμου Γρεβενών (Λύση σύμβασης λόγω θανάτου)
Θέμα 10ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Νυχτερινή φύλαξη της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών, του αμαξοστασίου του Δήμου Γρεβενών από 01-05-2019 μέχρι 30-06-2019”
Θέμα 11ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρ. 61 Ν. 3979/2011)”
Θέμα 12ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Πρόγραμμα συγκοινωνία Γρεβενών”
Θέμα 13ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού”
Θέμα 14ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου Μαθητικής Εστίας ετών 2018 – 2019”
Θέμα 15ο Tριμηνιαία έκθεση αποτελέσματα έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 2ου τριμήνου έτους 2019

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 16ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Συντήρηση διαβάσεων του Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 31/2019)
Θέμα 17ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: “Κατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου” (Α.Μ. 40/2018)
Θέμα 18ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: “Συντήρηση πεζοδρομίων πόλης Γρεβενών (έτους 2018)” (Α.Μ. 39/2018)
Θέμα 19ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: “Κατασκευή βελτίωση φρεατίων και σχαρών δικτύου ομβρίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2018)” (Α.Μ. 21/2018)
Θέμα 20ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2015)” (Α.Μ. 17/2015)
Θέμα 21ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση χώρου Κ.Ε.Π. Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 08/2016)
Θέμα 22ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση επισκευή σιντριβανιών Δήμου Γρεβενών (έτους 2016)” (Α.Μ. 20/2016)

Ειδικά Θέματα
Θέμα 23ο Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.), αναφορικά με την έγκριση της 2ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2019
Θέμα 24ο Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2018, όπως ψηφίστηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο
Θέμα 25ο Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2018, όπως ψηφίστηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης