Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) και του άρθρου 95 παρ. 3 του Ν.3463/2006, να προσέλθετε στην 1η ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών, που θα γίνει στις

02 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), προκειμένου να διεξαχθεί:

1α.       Η προβλεπόμενη από το άρθρο 64 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/6.10.2023),

  • Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

1β.       Η προβλεπόμενη από το άρθρο 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/6.10.2023),

  • Συγκρότηση και εκλογή Δημοτικής Επιτροπής

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και η Δημοτική Επιτροπή εκλέγεται για θητεία τριάντα (30) μηνών, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 64 και 74 του Ν. 3852/2010 αντίστοιχα, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

2.         Η εκλογή εκπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4279/2014).

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

                                                                                       Σοφοκλής Κυπριτζής

Πίνακας Αποδεκτών

Αποδέκτες:

1. Δήμαρχο  Γρεβενών κο Κυριάκο Ταταρίδη

2. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου Γρεβενών

Κοινοποίηση

  1. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού).

  2. M.M.E.

  3. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)

Δείτε ακόμα