Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 12/12

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 31η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 12 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Θέμα 1ο Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Γρεβενών έτους 2019
Θέμα 2ο Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Γρεβενών και έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Γρεβενών” στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος” του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας “Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας” με τίτλο: “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και γεωργικές εκμεταλλεύσεις”

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έγκριση του 36ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 4ο Καταβολή επιδόματος ένδειας και Α’ Κοινωνικών Βοηθειών
Θέμα 5ο
Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Δ΄ κατανομή έτους 2018)
Θέμα 6ο Καθορισμός του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2019 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 7ο Καθορισμός του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το έτος 2019 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 8ο Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2019
Θέμα 9ο Ορισμός μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινητών πραγμάτων και Ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2019
Θέμα 10ο
Άρση ή μη του όρου της εντός τριετίας ανέγερσης οικοδομής από την υπογραφή των συμβολαίων αγοράς, στα οικόπεδα που εκποιήθηκαν σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 101/05-03-1977 Διακήρυξη της Πρώην Κοινότητας Σμίξης
Θέμα 11ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: ”Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου – εστιατορίου Μαθητικής Εστίας ετών 2018-2019”
Θέμα 12ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρθρο 61 Ν.3979/2011)”
Θέμα 13ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας”
Θέμα 14ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις έτους 2018”
Θέμα 15ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: ”Σύμβαση Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου”
Θέμα 16ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο:”Παραλαβή υπηρεσιών ΚΤΕΟ”
Θέμα 17ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: ”Αποκομιδή μπαζών του Νεκροταφείου Γρεβενών”
Θέμα 18ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: ”Συντήρηση Η/Υ & Δικτύων”
Θέμα 19ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή κωδικών πρόσβασης για την εφαρμογή της διαδικτυακής πλατφόρμας e-postirixis (ετήσια χρέωση)”
Θέμα 20ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνες καθαρισμού σεντονιών, κουρτινών κ.λπ.”
Θέμα 21ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 22ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση χώρου αμαξοστασίου” (Α.Μ. 25/2018)
Θέμα 23ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση πάρκων – πλατειών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου” (Α.Μ. 31/2018)
Θέμα 24ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) Τ.Κ. Κρανιάς Περιβολίου” (Α.Μ. 77/2018)
Θέμα 25ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση καθιζήσεων καταπτώσεων οδών του Δήμου (έτους 2018)” (Α.Μ. 78/2018)
Θέμα 26ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή γεφυροπλάστιγγας (έτους 2018)” (Α.Μ. 125/2018)
Θέμα 27ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Κατασκευή Δημοτικών ραμπών και κλιμάκων” (Α.Μ. 56/2016)
Θέμα 28ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση – Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γρεβενών από ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνίες” (Α.Μ. 9/2017)
Θέμα 29ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γρεβενών από ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνία” (Α.Μ. 30/2017)
Θέμα 30ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Ανακατασκευή δημοτικού οδικού δικτύου” (Α.Μ. 57/2017)
Θέμα 31ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Συντήρηση επιχρισμάτων – ελαιοχρωματισμοί σχολικών υποδομών” (Α.Μ. 18/2018)
Θέμα 32ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Συντήρηση και διαμόρφωση σιντριβανιού πλατείας Αιμιλιανού” (Α.Μ. 14/2017)
Θέμα 33ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αμμοχαλικόστρωση δρόμου Οικισμού Παρορείου” (Α.Μ. 70/2010)
Θέμα 34ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις Σμίξη και Μοναστήρι στον ποταμό Αλιάκμονα” (Α.Μ. 64/2012)
Θέμα 35ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος” (Α.Μ. 21/2014)
Θέμα 36ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, οριοδεικτών, πασσάλων (Α.Μ. 22/2014)
Θέμα 37ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου (έτους 2015)” (Α.Μ. 22/2015)
Θέμα 38ο Γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα Δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2019
Θέμα 39ο Ηλεκτροδότηση ενός (1) κιβωτίου Ηλεκτρικής διανομής (Πίλλαρ) στην Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίου

Ειδικά Θέματα
Θέμα 40ο Σύμφωνη γνώμη επί του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2019 στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών»
Θέμα 41ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

Δείτε ακόμα